Citaten van Paul Ferrini

Uit 'Verboden vruchten':

- We kunnen steeds opnieuw over onze schouder kijken in de hoop dat God tussenbeide zal komen en de zaken voor ons in orde zal maken. Maar dat is wel een beetje naïef. Als Hij bij Jezus aan het kruis niet tussenbeide kwam, of bij de zes miljoen joden die ten onder gingen in Hitlers inferno, zou Hij dan nú wel ingrijpen?
Ik ben bang dat de keuze aan ons is, niet aan Hem. Wij hebben 'deze wereld na het paradijs' geschapen, Hij niet. En we zullen moeten leren verantwoordelijkheid te nemen voor onze schepping.

- Verlichting komt niet in één keer en ontstaat niet in een rechte lijn. We blijven onze lessen herhalen, tot ze echt tot ons doordringen, en dan gaan we door naar een andere les. Het is een cyclisch proces.
In het christelijke model ben je gered zodra je Jezus eenmaal hebt aangenomen. Meer hoef je niet te doen, behalve dat je misschien driftig gaat proberen anderen te redden.
Het is geweldig als dat bij jou zo werkt, maar bij de meeste mensen werkt het niet echt goed. Jezus zal jou of je moeder niet van de kanker verlossen, net zoals God Jezus niet van het kruis verlost heeft. En dat komt niet doordat hij niet van je houdt.
Het komt doordat je vrijwillig plaats hebt genomen in dit klaslokaal, en dat wil zeggen dat je moet blijven tot de les is afgelopen. Geen smoesjes. Je hebt de verantwoordelijkheid te leren beter lief te hebben, en die kun je niet weigeren. Je zult je bewustzijn onontkoombaar moeten verruimen. Daarom ben je hier.

- Er bestaat niet zoiets als boetedoening of verzoening door middel van een ander. Ieder mens moet zelf boeten en tot verzoening komen. Ieder mens moet zijn eigen lessen leren, op zijn eigen manier en zijn eigen moment, ook al zijn we allemaal met dezelfde lessen bezig.

- Wil je kunnen kiezen tussen goed en kwaad, dan moet je beseffen tot welk kwaad je zelf in staat bent. Wil je de waarheid kunnen zien, dan moet je in gevecht met je oneindige vermogen tot liegen en bedriegen.
De Boom der Kennis heeft heel diepe wortels. En dan dachten wij weg te kunnen komen met een blik op de takken?

- Zondigen houdt in dat je het doel mist, naast de roos schiet. Het houdt in dat je je vergist. Het houdt in dat je van de koers raakt, de weg kwijt bent. Een zonde begaan is niet per se slecht. We maken fouten om te kunnen leren hoe we dichter bij de roos komen, of op koers blijven. Fouten maken hoort onlosmakelijk bij het leerproces. Als we geen fouten maken, leren we niets, we groeien niet. We kunnen onszelf of ons bestaan niet transformeren.

- Onze vijand brengt ons altijd van aangezicht tot aangezicht met onszelf. We kunnen niet naar hem uithalen zonder naar onszelf uit te halen. We kunnen geen vrede met hem sluiten zonder vrede te sluiten met onszelf.

- En dat is wat we hier op aarde komen leren: vrede sluiten met onze broeders en zusters, en vrede sluiten in ons eigen hart. Het is allemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt. We maken het ingewikkeld omdat we ons tegen die simpele waarheid verzetten.

- De zonde zet ons allen op een cirkelvormig spoor. We gaan weg van de waarheid om haar beter te leren kennen. Elke fout helpt ons verder op de weg naar groter bewustzijn.

Uit 'Het wonder van liefde':

Zelfverwerkelijking
Echte liefde legt niet aan banden, heerst niet, maakt niet tot slaaf, maar wil vrijlaten, aanmoedigen, anderen de vrijheid geven hun eigen waarheid te ontdekken. In welke kerk of tempel staat dat op de agenda? Welke religieuze organisatie geeft haar leden de vrijheid in naam der liefde tot zelfverwerkelijking te komen?

Fontein
Geen mens zal liefde weigeren
wanneer ze zonder voorwaarden gegeven wordt.
En wie anders kan die liefde geven dan jij,
mijn broeder of zuster?
Vandaag drink je ten diepste
uit de fontein van mijn liefde.
Morgen ben je die fontein.

Obstakels
Godsdiensten, sekten, dogma's zijn niets anders dan obstakels op de weg naar huis. Een ieder die denkt dat hij de enige echte waarheid bezit, bouwt zijn huis op drijfzand. Het zal dan niet lang duren of hij ontdekt dat zijn trots, zijn bekrompenheid en gebrek aan tolerantie tegenover anderen de oorzaak waren van zijn ondergang.

Uit 'Liefhebben zonder voorwaarden':

- Eenieder die Jezus heeft verworpen of hem op een voetstuk heeft geplaatst, heeft zijn leer verkeerd begrepen.

- Een volgeling van Jezus bepleit geen enkele vorm van afscheiding. Hij praktiseert liefde en vergevingsgezindheid voor al wat bestaat, zichzelf daarbij inbegrepen. Hij omhelst de jood, de hindoe en de moslim als zijn broeder. Hij is er niet op uit anderen te bekeren, maar voelt zich geborgen in z'n eigen geloof. Hij is evenmin van mening dat aan hen die een ander pad verkiezen de verlossing ontzegd zal worden. Een ware volgeling van Jezus weet dat God vele wegen heeft die ons naar huis voeren en twijfelt nooit aan de afloop.

- Wat je geeft en wat je ontvangt zijn spiegelbeelden van elkaar.

- Deze wereld is een school en je bent hier gekomen om te leren. Leren betekent fouten maken en die corrigeren.

- Iemand die liefheeft zonder voorwaarden is nooit gehecht aan de afloop.

- Dankbaarheid wil zeggen dat je besluit om in alles de liefde van God te zien.

- Het lijkt alsof er twee werelden zijn, maar in werkelijkheid bestaat er maar één. Angst is slechts de afwezigheid van liefde. Schaarste is slechts de afwezigheid van overvloed. Verontwaardiging is slechts de afwezigheid van dankbaarheid. Er kan geen gebrek aan iets zijn, tenzij het eerst in overvloed aanwezig was. Zonder aanwezigheid heeft afwezigheid geen betekenis.

- Alleen iemand die pijn heeft, haalt uit naar anderen.

- Zie alsjeblieft in hoe je anderen afwijst teneinde jezelf te beschermen en hoe je jezelf afwijst teneinde anderen te beschermen. Beide houden een ontkenning van authenticiteit en intimiteit in. Alleen een authentiek mens - die zijn eigen waarheid eerbiedigt - is tot intimiteit met een ander in staat. Alleen een meevoelend mens - iemand die andermans waarheid eerbiedigt - is in staat volledig zichzelf te zijn.

Pagina bijgewerkt 23 juni 2003.

- -