Citaten van Kahlil Gibran

Uit 'Gebroken vleugels':

Ver van kennis
Wie niet de engelen en de duivels ziet in de schoonheid en boosaardigheid van het leven, zal ver van kennis verwijderd zijn en zijn geest zal zonder genegenheid zijn.

Eén enkele gedachte of emotie
Iedere vorm van schoonheid en grootheid in deze wereld wordt geschapen door één enkele gedachte of emotie in een mens.

Vrijheid
Liefde is de enige vrijheid ter wereld, omdat zij de geest zodanig verheft dat de wetten van de mensheid en de verschijnselen van de natuur haar loop niet veranderen.

Verstandhouding
Maar spreken is niet het enige middel van verstandhouding tussen twee zielen. Het zijn niet de lettergrepen die van de lippen en de tong rollen, die harten te zamen brengen.

Geestverwantschap
Het is verkeerd te denken dat liefde ontstaat uit lang met elkaar omgaan en volhardende hofmakerij. Liefde is de vrucht van geestverwantschap en tenzij die verwantschap in een ogenblik geschapen wordt, zal zij in geen jaren of zelfs generaties ontstaan.

Liefhebbende zielen
Het leven van de mens begint niet in de moederschoot en eindigt nimmer in het graf en dit firmament vol maanlicht en sterren is niet verstoken van liefhebbende zielen en intuïtieve geesten.

Geestesvuur
Hij die zijn geestesvuur eigenhandig blust, is in de ogen van de hemel een ongelovige, want de hemel heeft het vuur ontstoken, dat in onze geest brandt.

In onszelf
Zo verandert de verschijningsvorm van de dingen in overeenstemming met de gevoelens en zo zien we daarin de toverkracht en schoonheid, terwijl deze in werkelijkheid in onszelf zijn.


Uit 'Spiegels van de ziel':

Uit hoofdstuk 'Een traan en een lach':
Geld
Geld is als een snaarinstrument. Wie het niet weet te bespelen ontlokt er alleen wanklanken aan. Geld is als de liefde. Langzaam en in een uiterst pijnlijk proces doodt het degene die het vasthoudt en wekt degene die het aan zijn medemensen schenkt tot nieuw leven.

Uit hoofdstuk 'Jezus, de mensenzoon':
Nood en angst
Bedenk dat een dief een mens in nood en een leugenaar een mens in angst is. De jager die door de wachter van de nacht wordt opgejaagd, wordt ook opgejaagd door zijn eigen duisternis.


Gevonden op http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=57115 (9 september 2007):

Wijsheid
Geen mens kan je openbaren dan wat reeds
half slapend in de dageraad van je kennis ligt.
De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt,
te midden zijner leerlingen,
geeft niet van zijn wijsheid,
maar veeleer van zijn geloof en zijn liefde.
Zo hij inderdaad wijs is,
nodigt hij je niet uit het huis
van zijn wijsheid binnen te treden,
maar leidt je naar de drempel van je eigen geest.


Het onderstaande gedicht werd me toegestuurd door Leidi de Vries:

Als je staat aan het begin van je kennen,
sta je aan het begin van je voelen.
Wie alleen kan zien wat het licht onthult
en alleen kan horen wat het geluid verkondigt,
ziet en hoort eigenlijk niets.

De werkelijkheid van iemand anders
is niet gelegen in het feit wat hij je onthult
maar in wat hij je niet kan onthullen.
Als je hem dus wilt begrijpen
luister dan niet naar wat hij zegt,
maar veel meer naar wat hij niet zegt.

Jij en ik blijven vreemden voor het leven,
voor elkaar en voor onszelf,
tot de dag waarop jij spreekt en ik luister
omdat ik meen dat jouw stem mijn eigen stem is
en ik, wanneer ik voor je sta,
meen dat ik mezelf zie staan voor een spiegel.


Uit 'De profeet':

Kinderen
Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochteren van 's levens hunkering naar zichzelf. Zij komen door u, maar zijn niet van u, en hoewel ze bij u zijn, behoren ze u niet toe.

Terug ...
Een korte wijle, een ogenblik rusten op de wind en een andere vrouw zal mij dragen.
(of)
Vergeet niet dat ik terug zal komen ...
Nog even, als een korte stilte van de wind,
en een andere vrouw zal weer mijn moeder zijn.

Zwak en verward
Wat zwak en verward in u schijnt, is het meest krachtige en vastbeslotene.

Afwachten
We leven slechts om schoonheid te ontdekken. Al het andere is een vorm van afwachten.

Liefde
Want zo de liefde u kroont, zij kruist u ook. En al dient zij tot uw groei, zij snoeit u evenzeer.
En zo zij opstijgt tot uw hoogte en uw teerste takken streelt, die trillen in de zon,
Ze daalt ook af naar uwe wortelen en rukt hun houvast aan de aarde los.
(...) En meent niet dat gij richting geven kunt aan liefdes loop, want de liefde richt, zo zij u waardig acht, uw loop.

Het huwelijk
Hebt elkander lief, maar maakt van de liefde geen band: Laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van uw zielen.
(...) En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen: Want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf,
En de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw.

Arbeid
Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde.
En als gij niet met liefde arbeiden kunt en enkel met tegenzin, dan is het beter uw arbeid op te geven en te gaan zitten bij de tempelpoort om aalmoezen in ontvangst te nemen van hen, die vol blijdschap arbeiden.
Want als gij met onverschilligheid brood bakt, bakt gij een bitter brood dat slechts ten dele 's mensen honger stilt.
En als gij afgunstig de druiven perst, werkt uw afgunst een vergif in de wijn.
En zo gij zingt als de engelen en van zingen niet houdt, versluit gij 's mensen oren voor de stemmen van de dag en voor de stemmen van de nacht.

Vreugde en smart
Wanneer gij blijde zijt, schouwt dan diep in uw hart, en gij zult zien dat enkel wat u smart gegeven heeft, ook vreugde brengt.
Wanneer gij verdrietig zijt, blikt dan opnieuw in uw hart en gij zult zien dat ge weent om wat u vreugde schonk.
(...) Voorwaar, als een weegschaal hangt ge tussen uw smart en uw vreugde.
Alleen wanneer ge ledig zijt, staat gij stil en zijt in evenwicht.

Opstijgen
En wat is ophouden met ademen anders dan de adem bevrijden van haar rusteloze getijden, opdat zij moge opstijgen en verruimen en God ongehinderd zoeken?

Goed en kwaad
Wat is het kwade anders dan het goede dat door zijn eigen dorst en honger wordt gekweld?
Als het goede hongert, zoekt het zijn voedsel zelfs in donkere holen en als het dorst, drinkt het zelfs van dode wateren.

Pagina laatst bijgewerkt 6-8-2020.