Citaten van Cees den Heyer

Een beeld van God
Jezus is de zoon van God. Maar vervolgens kun je je afvragen wat dat dan is. Ook het volk Israël is door God uitverkoren om een taak op aarde te verrichten. Hen zou je dus ook als 'zoon van God' kunnen zien, en zo wordt dit volk ook wel genoemd.
Jezus heeft vele gezichten. Er zijn verschillende beelden van zijn persoon. De Jezus van Johannes is een heel andere Jezus dan die van Mattheus. En Paulus schetst weer een heel ander beeld. Na alles wat er over hem gezegd en geschreven is, kun je in ieder geval zeggen: hij was een man met gaven. Een charismaticus. Een exorcist. Een jood met eigen interpretaties van de tien geboden. In ieder geval een man met genoeg betekenis, dat men destijds massaal achter hem aanliep.
Hij was een vriendelijke en vredelievende man, maar vanaf het moment dat hij naar Jeruzalem gaat, loopt het eigenlijk mis. Hij laat dat vredelievende dan achter zich. Zoals tijdens de intocht in Jeruzalem en met zijn optreden in de tempel: dat levert moeilijkheden op.
Voor mij is hij de mens Jezus van Nazareth. Ik zie hem als een joodse man, niet als een soort van God op aarde. Niet een beetje meer God, of een beetje meer mens. Maar een man met genoeg charisma om in zijn tijd te laten zien wie God was: een God van liefde en barmhartigheid. Een man die op zoek ging naar de verlorenen in de samenleving. Ik denk dat Jezus daarmee een beeld heeft willen schetsen van God, zoals hij dacht dat die zou zijn.

Je kind offeren
Ik denk dat vrouwen het idee om je eigen kind op te offeren voor de zonden der mensheid sterker verfoeien dan mannen.

Onzekerheid
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat als je werkelijk iets gelooft, dat je je dan uit het veld laat slaan door de opvattingen van een professor uit Kampen. Die zouden je toch niets moeten kunnen schelen? Ik denk dat die agressie voortkomt uit onzekerheid. Dat hun geloof niet zo sterk is.

Begrip
Overigens is het helemaal niet mijn bedoeling om die klassieke verzoeningsleer te bestrijden. Als mensen zich daar veilig bij voelen en daar steun aan ontlenen dan vind ik dat prima. Ik vraag alleen begrip voor al die mensen - in de kerken en daarbuiten - die zich er niet meer in herkennen. Dat geldt ook voor mij.

Zoeken
Geloven is zoeken. En zoeken is veel boeiender dan zeker weten. Je krijgt het geloof toch niet als een pakketje overgeleverd van je voorouders?

Gods zoon
Jezus was niet God. Hij was Gods zoon in de zin van iemand die wandelde met God en handelde in de geest van God. Jezus liet ons een glimp van God zien. Zo heeft de eerste gemeente dat ook ervaren. Jezus was hun voorbeeld. Hun wegbereider. Een inspirerend mens die heel wat teweeg heeft gebracht.

Pagina bijgewerkt 31 maart 2001.

Home - Index citaten