Citaten van Neale Donald Walsch

Uit 'De nieuwe openbaringen':

- Het hele punt is dat er vele geschriften en talloze heilige boeken zijn en dat jullie altijd doen alsof er maar één is. Alleen jullie heilige geschrift is dan werkelijk heilig. De rest is in het gunstigste geval een armzalig substituut en in het ongunstigste geval heiligschennis. Bovendien is er niet slechts één Heilige Schrift, er is ook slechts één manier om deze Schrift te interpreteren: jullie manier.

- Gods rechtstreekse openbaringen zijn lang geleden opgedroogd, dát zijn jullie religies wel overeengekomen. Alleen oude, gewijde boeken kunnen goddelijke openbaringen bevatten. De meeste mensen kunnen accepteren dat Gods grote waarheden door mensen tot de mensen gekomen zijn. Maar ze kunnen gewoon niet accepteren dat dit ook zou kunnen gelden voor mensen die vandaag de dag nog leven.

- Wanneer de mythe tot waarheid wordt, spreek je van een georganiseerde religie.

- God is er nooit mee opgehouden rechtstreeks met de mensen te communiceren. God heeft vanaf het begin der tijden met en door mensen gecommuniceerd. God doet dat ook vandaag nog.

- De meest verhevenen onder jullie zijn herkenbaar, want zij zijn dienaren.

- God is alles wat er is, alles wat er ooit was en alles wat er ooit zijn zal. Er is niets wat God niet is.

- Hoe groter jullie denken te zijn, des te kleiner worden jullie. Hoe beter jullie denken te zijn, des te erger is jullie optreden.

- Het zijn jullie georganiseerde religies die door middel van hun meest gewijde geschriften hebben duidelijk gemaakt dat wreedheid en doden een acceptabele reactie is op de zwakheden en onderlinge verschillen van de mensen.

- We zijn Allen Eén.
Wij volgen niet een betere weg, wij volgen slechts een andere weg.

- Stel je eens voor dat de paus opeens verstaanbaar zegt: 'God houdt van alle kinderen Gods en wij zijn allen één. Er zijn vele wegen naar God en God omhelst allen die hun pad oprecht en in nederigheid volgen. Niemand volgt een betere weg, wij volgen allen slechts een andere weg.'

- En wanneer je ten slotte bemerkt dat het pad weer langs het beginpunt komt, besef je dat waar je wilt zijn, is waar je al was ... en altijd geweest bent.

- Jullie hebben enorme vooruitgang geboekt in de capaciteit om elkaar te vernietigen, maar jullie zijn achtergebleven in het vermogen om met elkaar om te gaan.

- Innerlijke vrede verwerf je door te begrijpen wie je bent.

- Mensen die van hun zelfachting zijn beroofd, beroven ook anderen van hun zelfachting. Mensen die niet van zichzelf houden, kunnen niet oprecht van anderen houden. Mensen die zichzelf als onwaardig beschouwen, beschouwen anderen ook als onwaardig.

- Jij bent de engel op wie iemand vandaag zit te wachten.

- Mensen veranderen niet omdat ze verteld wordt dat ze moeten veranderen.

- Verandering is een daad van vrijheid, niet een daad van volgzaamheid.

Uit 'Een ongewoon gesprek met God':

- De evolutie verloopt aldus: weten, ervaren, zijn. Dit is de heilige triniteit, de drie-eenheid die God is.
God de Vader is weten, de ouder van alle begrip, de verwekker van alle ervaring, want je kunt niet ervaren wat je niet kent.
God de Zoon is ervaren, de belichaming, het uitspelen van alles wat de Vader van zichzelf weet, want je kunt niet zijn wat je niet ervaren hebt.
God de Heilige Geest is zijn, de lichamelijke bevrijding van alles wat de Zoon van zichzelf heeft ervaren; het eenvoudige, intense zijn dat alleen mogelijk is door de herinnering aan het weten en het ervaren.
Dit eenvoudige zijn is paradijselijk. Het is de goddelijkheid nadat deze zichzelf heeft gekend en heeft ervaren. Het is waar God naar smachtte in den beginne.

- Hel is het tegenovergestelde van vreugde. Het is onvervuld zijn. Het is weten Wie en Wat je bent, maar dat niet kunnen ervaren. Het is wezenloos zijn. Dat is hel en er is niets ergers voor je ziel.

- De dag waarop jullie werkelijk een eind willen aan alle honger, zal er geen honger meer zijn. Ik heb jullie alle hulpbronnen gegeven om dat te realiseren. Jullie beschikken over alle middelen om die keuze te maken. Maar jullie hebben er niet voor gekozen. Niet omdat jullie het niet kúnnen. De wereld zou morgen een eind kunnen maken aan alle honger. Jullie hebben daar niet voor gekozen.

Pagina bijgewerkt 21 juli 2003.