Foto's van Ferwerd (Fries: Ferwert)

Ferwert, café 't Hoekje, 19-7-2019

Ferwert, café 't Hoekje, 19-7-20191.

Ferwert, straatbeeld, 19-7-2019

Ferwert, straatbeeld, 19-7-20191.

Ferwert, nabij Martinuskerk, 19-7-2019

Ferwert, nabij Martinuskerk, 19-7-20191.

Ferwert, vroegere gemeentehuis, 19-7-2019

Ferwert, vroegere gemeentehuis, 19-7-2019.

Ferwert, Martinuskerk, 19-7-2019

Ferwert, Martinuskerk, 19-7-20191.

Ferwert, Martinuskerk, 19-7-2019

Ferwert, Martinuskerk, 19-7-20191.

Ferwert, Martinuskerk, detailopname, 19-7-2019

Ferwert, Martinuskerk, detailopname, 19-7-20191.

Ferwert, Martinuskerk, detailopname, 19-7-2019

Ferwert, Martinuskerk, detailopname, 19-7-20191.

Site Gert Hardeman