Foto's Kimswerd

Kimswerd, 14-2-2020

Kimswerd, 14-2-2020

Kimswerd, beeld Greate Pier of Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia, vrijheidsstrijder vanaf 1515), 14-2-2020

Kimswerd, beeld Greate Pier of Grutte Pier
(Pier Gerlofs Donia, vrijheidsstrijder vanaf 1515),
14-2-2020

Kimswerd, Sint-Laurentiuskerk, 14-2-2020

Kimswerd, Sint-Laurentiuskerk, 14-2-2020

Site Gert Hardeman

- -