Foto's van Lingen (Ems, Duitsland)

Lingen (Ems) Stadtmitte, interieur Sint-Bonifatiuskerk, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, interieur Sint-Bonifatiuskerk, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, vakwerk, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, vakwerk, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Alte Rathaus (1663), 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Alte Rathaus (1663), 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, vakwerk, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, vakwerk, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Alte Rathaus (1663), 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Alte Rathaus (1663), 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Kivelingstrasse, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Kivelingstrasse, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Stadtansicht, stadsgezicht, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Stadtansicht, stadsgezicht, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Alte Rathaus (1663), 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Alte Rathaus (1663), 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Alte Rathaus (1663), 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Alte Rathaus (1663), 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Stadtansicht, stadsgezicht, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Stadtansicht, stadsgezicht, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Stadtansicht, stadsgezicht, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Stadtansicht, stadsgezicht, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, links het 'Alte Rathaus', 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, links het 'Alte Rathaus', 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, links het 'Alte Rathaus', 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, links het 'Alte Rathaus', 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, links het 'Alte Rathaus', 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, links het 'Alte Rathaus', 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, uitzicht vanaf trap 'Alte Rathaus', 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, uitzicht vanaf trap 'Alte Rathaus', 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Stadtansicht, stadsgezicht, 21-7-2013

Lingen (Ems) Stadtmitte, Stadtansicht, stadsgezicht, 21-7-2013

Site Gert Hardeman