Foto's Waaxens (gem. Noardeast-Fryslân)

Waaxens, wapen in poort vroegere Sjuxmastate, 19-7-2019

Waaxens, wapen in poort vroegere Sjuxmastate,
19-7-2019

Waaxens, poort vroegere Sjuxmastate, 19-7-2019

Waaxens, poort vroegere Sjuxmastate, 19-7-2019

Waaxens, Thomaskerk, 19-7-2019

Waaxens, Thomaskerk, 19-7-2019

Waaxens, Thomaskerk, 19-7-2019

Waaxens, Thomaskerk, 19-7-2019

Waaxens, Thomaskerk, 19-7-2019

Waaxens, Thomaskerk, 19-7-2019

Site Gert Hardeman

- -