Abonnementen, contracten en opzeggingen

Op 1 december jl. zijn nieuwe regels voor automatisch verlengen en opzeggen van abonnementen en contracten van kracht geworden. Voor abonnementen en contracten die voor 1 december zijn afgesloten, geldt een jaar overgangstermijn, m.a.w. de nieuwe regels gelden voor die contracten per 1 december 2012.

Abonnementen op kranten, bladen en tijdschriften die minstens eenmaal per maand uitkomen, hebben na de eerste contractsperiode een maand opzegtermijn. Komen ze minder dan eenmaal per maand uit, dan is die opzegtermijn maximaal drie maanden.
Abonnementen op sportscholen, telecomdiensten, onderhoudscontracten (cv), domeinnamen en ook energiecontracten hebben, behoudens een eerste voor een bepaalde termijn aangegane contractsduur, een opzegtermijn van maximaal een maand. Staat in een energiecontract een langere opzegtermijn dan 30 dagen, dan is de opzegtermijn toch 30 dagen!
Is in de overeenkomst sprake van stilzwijgende verlenging, dan mag de opzegtermijn ook maximaal drie maanden zijn. Bij sportschool-, telecom-, onderhouds- en domeinnaamabonnementen en bij energiecontracten is alleen verlenging voor onbepaalde tijd geldig. De opzegtermijn is dan maximaal een maand.
Bij proefabonnementen is stilzwijgende verlenging niet toegestaan. Proefabonnementen moeten zonder opzegging stoppen.
Opzeggen moet via hetzelfde communicatiekanaal kunnen als waarmee geabonneerd kan worden. Men mag geen aangetekende brieven meer verlangen.
Wie bij een sportschool een jaarcontract aangaat, zit daar ook een jaar aan vast, tenzij de school anders toestaat.
Telecomaanbieders zullen veelal de overeengekomen contractsduur bij voortijdige beëindiging toch in rekening brengen.
Vraag bij elke opzegging een schriftelijke bevestiging. Komt die niet, bel dan en vraag of de opzegging is verwerkt en noteer datum en de naam van de medewerker die u sprak.
Heeft het bedrijf bijvoorbeeld opnieuw voor een jaar abonnementsgeld bij u geïncasseerd, dan hebt u voor het deel nadat uw opzegging van kracht wordt recht op teruggave van het betaalde.
Voor verenigingen en lidmaatschappen gelden andere regels, namelijk die van het verenigingsrecht.

Pagina geschreven 26 december 2011.

- -