Nieuwe prenatale nipt-test op chromosomale afwijkingen nu ook in Nederland

Met de nipt-test (niet-invasieve prenatale test) kunnen ouders hun ongeboren kind door middel van een bloedafname bij de moeder laten testen op chromosomale afwijkingen als het syndroom van Down. Tot nu toe werd hiervoor nogal eens naar België uitgeweken. Vanaf 1-4-2014 wordt de test ook hier aangeboden, zij het alleen voor moeders met extra risicofactoren. Dat betreft moeders vanaf 36 jaar en na een niet goede combinatietest (bloedonderzoek bij de moeder en nekplooimeting (NT-meting) d.m.v. echo bij het kind in de periode week 10-14 van de zwangerschap, waarbij op de uitslagen vervolgens een risicoberekeningsprogramma wordt losgelaten). De test komt dan in de plaats van de vlokkentest en/of de vruchtwaterpunctie, die beide niet zonder risico zijn. In België wordt de test door commerciële bureaus aangeboden voor € 500,-. In de praktijk zal hij in het Nederlandse systeem mogelijk veel duurder uitpakken.

PS 18-12-2014:
In het Antwerpse laboratorium Gendia komt wekelijks zeker van 60 Nederlandse vrouwen bloed binnen voor de NIPT-test. In Nederland mag de test tot nu toe slechts bij vrouwen met een verhoogd risico worden gedaan. Zo'n 60 Nederlandse ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken zouden de test aanbieden, zij het niet openlijk. In deze zeer betrouwbare en volstrekt ongevaarlijke test worden dna-fragmenten van het ongeboren kind in het bloed van de moeder onderzocht. Zijn er drie in plaats van twee exemplaren van chromosoom 21 aanwezig, dan is er sprake van Down.

PS 13-7-2016:
In de ons omringende landen is de NIPT-test (formeel NIP-test) vrij verkrijgbaar. Onze Gezondheidsraad heeft nu geadviseerd de test beschikbaar te stellen voor alle zwangeren in Nederland. Als de test Down uitwijst, wordt voor de zekerheid nog een vlokkentest of vruchtwaterpunctie gedaan. In het advies mogen vrouwen ook geïnformeerd worden over eventuele andere chromosoomafwijkingen die tot ernstig gehandicapte kinderen leiden. Wel hebben ze het 'recht op niet weten'. Ze krijgen dan geen uitslag.

Pagina geschreven 17-12-2013, laatst aangevuld 13-7-2016.

- - -