- -

11-12-2008:
Babysterfte tussen 22ste zwangerschapsweek en één week na de geboorte

Uit onderzoek (over het jaar 2004) van TNO en het UMC Maastricht blijkt dat de babysterfte in Nederland bijna de hoogste is in Europa. Alleen Frankrijk en Letland scoren nog slechter. In Nederland overlijdt 1 procent van de baby's tussen de 22ste zwangerschapsweek en één week na de geboorte. Bij de meting van 1999 was de Nederlandse babysterfte zelfs de hoogste in de EU.

In Luxemburg, Slowakije en Spanje, de landen die goed scoren, overlijdt een half procent binnen de genoemde tijdsduur.

De oorzaken zijn niet eenduidig. De relatief hoge leeftijd van moeders hier kan een rol spelen, evenals het aantal meerlingen dat in Nederland geboren wordt. Nederlandse artsen zijn verder terughoudender als het gaat om behandeling van erg vroeg geboren baby's. Ook zou er in Nederland relatief weinig prenataal onderzoek plaatsvinden.

Ik zou benieuwd zijn te weten of de Nederlandse gewoonte om thuis te bevallen in meer Europese landen gebruik is en dus een uitsplitsing willen zien van de cijfers voor thuis en in het ziekenhuis geborenen.

Geschillencommissie Zorginstellingen

Sinds 1 juni 2008 bestaat onder de paraplu van de Stichting Geschillencommissie (SGC) de Geschillencommissie Zorginstellingen. Jarenlang heeft de Consumentenbond zich sterk gemaakt voor het van start gaan van deze commissie.

Als een klacht niet met de zorginstelling of andere (verplicht) aangesloten hulpverlener kan worden opgelost, kan die aan de commissie worden voorgelegd. Dit kan, in dit geval vreemd genoeg(!), echter alleen als de klacht op geld waardeerbaar is. De klager wordt dus geacht een gemotiveerde schadeclaim in te dienen. Die mag op dit moment niet hoger zijn dan € 5.000,-. Klachten kunnen via internet worden aangemeld.

Duidelijk is waar de schoen wringt. Juist als het om de zorg gaat, gaat het mensen veelal niet om geld, maar om erkenning. Velen wensen tot nu toe hun niet erkende klacht niet in een geldbedrag te vertalen, omdat de meest kostbare dingen nu eenmaal niet in geld zijn uit te drukken.

12-12: Huisartsen en waarnemers weigeren te vaak spoedvisite

DvhN (12-12-2008 door Arend van Wijngaarden) schrijft over patiënten die de dupe worden en zelfs overlijden doordat artsen weigeren een huisbezoek te doen als de patiënt of familie daarom vraagt. Het artikel baseert zich op hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben (UMCG) en een onderzoek naar tuchtklachten uit 1997 tot 2007.

Van de gegrond verklaarde klachten speelde 25 procent in de waarneming. Als belangrijk probleem wordt de zeeffunctie van de telefonistes naar voren gehaald. Menigeen zal dit probleem herkennen, zoals ik het ook voor mezelf en van zeer nabij herken. Feit is dat door dit disfunctioneren soms mensen overlijden. Ik heb dat een paar jaar geleden ook zelf in mijn eigen familie meegemaakt. Aan te wijzen is dan waar het fout gaat, maar als mondige klant word je soms nu eenmaal gewoon niet gehoord omdat je kennelijk alleen maar lastig bent.

Volgens Hubben kan uit de tuchtrechtspraak worden geleerd dat je als arts visite doet als de klacht door de patiënt of de omgeving als zeer ernstig wordt gebracht en niet te verklaren of te verminderen is door telefonische navraag.

Mijn moeder overleed na een val op haar hoofd, waarna ze zei sterretjes te zien, zich onwezenlijk te voelen en snel de kracht uit haar lichaam verloor. Waar het mis ging is dat de telefoniste noch vervolgens de arts aan de telefoon de vraag stelde of zij wellicht bloedverdunners gebruikte en weigerachtig bleven om een huisbezoek te (laten) doen. Mijn moeder had naar de auto gedragen moeten worden om haar te kunnen vervoeren. Dat konden we niet en vonden we niet reëel. Zo vergleed ze in een coma waaruit ze niet meer zou ontwaken en waarvoor pas de volgende dag, toen het definitief te laat was door een te grote subdurale bloeding, uiteindelijk een arts bereid bleek visite te doen. Zelfs toen gemeld werd dat ze diep in coma was, werd dat nauwelijks geloofd. (De desbetreffende huisartsenpost heeft op onze klacht hieromtrent schriftelijk excuus gemaakt.) Ik vermeld het voorbeeld omdat ik te veel meer voorbeelden ken.

Voedselbanken

Deze week waren ze in het nieuws: de voedselbanken in ons land. Er werd actie gevoerd om geld voor die organisaties in te zamelen. Natuurlijk zijn er mensen die krap zitten en zonder voedselbank misschien wel honger lijden, maar ik denk dat er meer is.

Ik was kind en het was december. Het zou kerst worden en we hadden in ons gezin van toen zes kinderen en twee volwassenen een krentenbrood gekocht. Mijn zusje had een vriendinnetje uit een arm gezin en we hoorden van hen dat ze een kerstbrood gekregen hadden van het Leger des Heils. Maar, omdat ze met kerst eigenlijk alleen maar krentenbrood wilden, hadden ze er nog maar een paar broden bijgekocht.

Ik was Riagg-hulpverlener en op bezoek in het gezin van twee ouders en twee jongvolwassen jongens. Ze hadden aangegeven financiële problemen te hebben en ik had één en ander uitgevraagd. Samen hadden ze vier uitkeringen en een behoorlijk inkomen, in mijn ogen. Toen ik ze beloofde te zullen bellen na contact te hebben gehad met een maatschappelijk werker, bleek dat niet te kunnen. Ze hadden geen geld voor een telefoonabonnement, zo klaagden ze. Ik kon ze met de gegevens die ik had verzameld voorrekenen dat ze, als ze zouden stoppen met roken en drinken, voor het uitgespaarde geld zeventien telefoonlijnen zouden kunnen huren bij de PTT. Ze namen me mijn rekensom niet in dank af, zo kan ik wel zeggen. Ik ben er nooit terug geweest.

Ik wil niets afdoen van de problemen die sommigen vast en zeker zullen hebben, maar ik weet ook dat ik de aangehaalde extremen mijn hele leven lang in mildere verschijning ben tegengekomen. Wat ik naar voren wil brengen, is dat er naast mensen met een tekort aan geld ook mensen zijn met een tekort aan vermogen om met hun geld om te gaan. Naast voedselbanken zouden we banken moeten creëren die mensen leren hun afhankelijke levensstijlen bij te sturen, tot eigen keuzes te komen en eigen verantwoordelijkheden te nemen. Misschien zouden we daarmee nog wel meer bereiken dan met voedselbanken.

13-12: Privaat oncologisch ziekenhuis naar Boxmeer

Een aantal investeerders, onder wie Lex de Lange (oprichter Zernike Group), wil 200 miljoen investeren in een nieuw te bouwen kankerkliniek met 200 bedden in Boxmeer. Het ziekenhuis zou medio 2012 (FD 12-12) operationeel moeten zijn en werk bieden aan 450 mensen onder wie 70 oncologen (NRC 12-12). De Lange wil met de academische ziekenhuizen concurreren. De gemeente is blij met de overeenkomst die er inmiddels is. De verzekeraars juichen meer concurrentie toe. Andere ziekenhuizen en ook de politiek vrezen dat private investeerders 'snel geld' zullen willen verdienen en uit zullen zijn op de krenten uit de pap.

14-12: Eigen risico basisverzekering

'Toch vind ik het gek', zegt ze. 'Vorige jaren kreeg ik van de ziektekostenverzekering geld terug omdat ik weinig kosten maakte (no-claimregeling). Dat voelde ik een beetje als beloning, al heb je het natuurlijk ook weer niet helemaal aan jezelf te danken dat je gezond bent. Maar nu gaat het anders. Voor een herhaalrecept heeft de apotheek een rekening van € 9,85 aan mijn verzekering gestuurd. Nu stuurt mijn verzekering mij weer een rekening daarvoor. Het kan kennelijk niet meer van mijn bijna € 1050,- basispremie en mijn maximale inkomensafhankelijke premie ZVW (dat maximum is € 2248,-) af. Nu voel ik me eigenlijk een beetje gestraft omdat ik weinig kosten maak. Voor mijn gevoel klopt het niet. En wat een extra kosten, al dat doorsturen van rekeningen. Ja, ik voel me gepakt.'

Diabetes type 2

Het zou slecht gesteld zijn met de voorlichting aan diabetespatiënten type 2. Dat zijn de zogenaamde ouderdomsdiabeten, maar door voedings- en bewegingsgewoonten komt deze vorm inmiddels steeds meer ook bij jongeren voor, zodat de naam 'welvaartsdiabetes' tegenwoordig meer op z'n plaats is. Negentig procent van de diabetespatiënten heeft diabetes type 2. Risicofactoren zijn in volgorde van belangrijkheid: overgewicht, te weinig beweging, erfelijke aanleg, roken en etnische afkomst (Surinaams-Hindoestaans, Turks en Marokkaans hebben een verhoogd risico).

Deze diabetes kan behandeld worden met een paar soorten pillen, maar de behandeling moet altijd gecombineerd worden met voedings- en bewegingsadviezen. Echter: Onderzoek door Diabetesvereniging Nederland (DVN) onder 5000 diabetespatiënten wijst uit dat heel veel patiënten geen idee hebben van wat ze zelf kunnen doen om verergering van de ziekte en complicaties als blindheid, hart- en vaatziekten en voetamputaties te voorkomen. Ze blijken er in maar liefst 60 procent van de gevallen niet door artsen en verpleegkundigen op gewezen te worden. Op hun beurt weten de gezondheidswerkers wellicht niet dat wat door hen als algemeen bekend wordt verondersteld dat lang niet altijd is. Ook laten de zorgverleners steken vallen bij de controle van ogen, nieren, hart en bloedvaten, bloedwaardes en spuitplaatsen. Een ernstige omissie bij een ziekte die zo alarmerend toeneemt als deze diabetesvorm.

Zie ook hier!

15-12: Vuurwerkhandelaren gaan crimineel

Ons vuurwerk komt via groothandelaren ons land binnen. Het Ministerie van VROM heeft onderzoek gedaan naar de weg die illegaal vuurwerk aflegt. In China krijgt gevaarlijk vuurwerk al een label als ware het minder explosief dan het is, omdat reders anders niet bereid zijn het te vervoeren. Via de havens van Hamburg en Antwerpen gaat het illegale vuurwerk naar gehuurde afgedankte NAVO-bunkers in Duitsland, waarvan de huur betaald wordt door Belgische en Duitse bedrijven waar Nederlanders achter blijken te zitten. Vervolgens komt het vuurwerk in porties naar Nederland.

De handel is kennelijk lucratief danwel verslavend. Ook al eerder veroordeelde groothandelaren houden zich ermee bezig, net als criminele organisaties. Groothandelaren maken zich schuldig aan parallelle invoer van de verboden knallers, zo meldt Roeland Nieuweboer, directeur van de inlichtingen- en opsporingsdienst van de VROM-inspectie.

Zoals bekend ziet de helft van de Nederlanders consumentenvuurwerk liever verboden worden, maar is de Nederlandse politiek niet geïnteresseerd.

Prestaties van ziekenhuizen 2007

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceerde vandaag het rapport 'Het resultaat telt - prestaties van ziekenhuizen in 2007'. Er worden geen namen van ziekenhuizen genoemd, maar wel dat de resultaten van borstbesparende operaties bij vrouwen met borstkanker enorm verschillen. Gemiddeld blijft bij twaalfeneenhalf procent van de operaties nog kankerweefsel achter, maar er is een ziekenhuis waarbij dat bij 35 procent het geval is en een ander waarbij dat bij slechts 1,2 procent gebeurt. Nader onderzoek is dus geboden.

Drank maakt meer kapot ...

Dezer dagen woonden we een kerstconcert bij. Eén van de zangeressen leek nogal op een cliënte die ik vele jaren geleden lange tijd begeleidde. Ze was een jong-volwassen vrouw, maar na een ongeluk waarbij een zus was overleden en zijzelf beschadigd geraakt, was ze aan de drank en mogelijk ook aan de drugs geraakt. Er was geen vechten tegen. Een paar maal lukte het me haar op te laten nemen voor ontwenning, ook al was ze daarvoor zelf niet echt te motiveren. Ze kon het leven niet meer aan. Uiteindelijk heeft ze zich dood gedronken. Ze was toen 25. Plotseling stopt dan zo'n contact. Iemand die van je weggesneden wordt.

Opnieuw voelde ik tijdens het concert mijn machteloosheid van toen. Mijn woede ook. Zij was de jongste cliënt die ik aan de drank verloor. Drank maakt vele slachtoffers, elke dag opnieuw. Maar drank is tegelijk een sociaal geaccepteerd iets, waar we mee moeten leven, ook zij die daarmee niet leven kunnen.

16-12: Laat ze die verzekering een beetje goedkoper maken!

Bij mijn oude, vrijwel blinde vader komt, als ik daar ben, een brief van zijn zorgverzekeraar Menzis binnen. 'O', zegt-ie, 'ik heb een paar dagen geleden ook al twee brieven tegelijk van ze gehad. Dan is dit de acceptgiro die ze zouden sturen.' Hij heeft dit jaar wat medicijnen gehad en een paar tientjes tandartskosten gemaakt en daarover krijg ik drie brieven in mijn handen gedrukt. De eerste gaat over de tandartskosten, de tweede over de apothekerskosten en in beide wordt een rekening in verband met het eigen risico aangekondigd. Dat is dan dus de brief die vandaag binnenkomt. Daar zit inderdaad een acceptgiro bij. Zo'n tachtig euro moet hij betalen en ik lees dat daarmee zijn wettelijk eigen risico nog niet op is, zodat hij eventueel later nieuwe rekeningen tegemoet kan zien.

'Eén ding begrijp ik niet', zegt-ie. 'Waarom sturen ze niet gewoon alleen deze laatste brief? Eén brief is toch genoeg? Hier staat toch in dat het om mijn eigen risico gaat en dat er later eventueel nog een rekening kan komen? Dat is toch alles wat ik weten moet? Waarom smijten ze zo met brieven? Drie brieven terwijl eentje genoeg is. Het geld kan zeker niet op! Laat ze liever die verzekering een beetje goedkoper maken!' Ik vind dat hij gelijk heeft.

17-12: Anonieme bellers en privacy

Het gesprek ging op een verjaardag deze week over anonieme bellers. Er zijn telecomproviders die de optie hebben om inkomende gesprekken van anonieme bellers, bellers dus die de weergave van hun eigen nummer blokkeren, niet door te geven. Degene die zo'n aansluiting anoniem belt, krijgt dan de melding dat het gekozen nummer geen anonieme gesprekken accepteert. Een nicht van mij gaf aan ook zonder die optie prima anonieme gesprekken, ze bedoelde telemarketinggesprekken, tegen te kunnen houden door gewoon de telefoon niet op te nemen als er een rijtje nullen op het schermpje verschijnt. Maar ze kende ook het bekende probleem van telefoontjes van de huisarts en het ziekenhuis, die ook hun nummers niet plegen mee te sturen en dus net als opinieonderzoekers en telemarketeers anonieme bellers zijn, die ze juist weer wél wilde opnemen.

In de zorg worden nummers niet meegestuurd uit privacyoverwegingen. Huisgenoten hoeven niet te kunnen zien dat het ziekenhuis of de arts gebeld heeft. Tot medio 2006 werkte ikzelf bij een Riagg en in die tijd begon het probleem al met de niet doorkomende anonieme gesprekken. Ook onze telefooncentrale stuurde geen nummer mee en dus kreeg ik bij sommige cliënten de melding dat hun aansluiting geen anonieme gesprekken accepteerde. Ik maakte er korte metten mee door in die situatie met mijn eigen mobiel te bellen. Een bericht omtrent het probleem aan het hoofd van de administratieafdeling verzandde namelijk slechts in een bureaucratische mallemolen waar het wellicht nooit meer uit zou komen.

Het onderwerp anonieme bellers bracht me op die privacy. Huisgenoten hoeven dus niet te zien dat de arts gebeld heeft. Maar hoe dan in het ziekenhuis zelf? Wordt de naam van de cliënt die aan de beurt is daar niet luid en duidelijk afgeroepen? Een enkele keer kwam ik zelfs tegen dat dit via een geluidsinstallatie gebeurt. Is dat dan geen inbreuk op de privacy? Ik weet dat het ook anders kan. Er zijn zorginstellingen waar de zorgverlener niet de naam afroept van de cliënt die aan de beurt is, maar in plaats daarvan zijn of haar eigen naam noemt en vraagt wie er een afspraak bij hem of haar heeft. Je kunt het vergezocht vinden, maar het gebeurt nu eenmaal dat mensen worden lastiggevallen door andere mensen die hun naam hebben gehoord en vervolgens hun gegevens in bijvoorbeeld het telefoonboek hebben opgezocht. Wat ik zeggen wil, is, dat als het om privacy gaat, er in de zorg nog veel veranderen moet. En dan heb ik het nog niet eens over de in de nabijheid van wachtruimtes met elkaar overleggende zorgverleners die onverbloemd met namen van cliënten en de bijbehorende diagnoses strooien. Want ook dat gebeurt.

0900-nummers in de gezondheidszorg

Steeds meer artsen en met name huisartsenposten gebruiken 0900-nummers en zijn slechts daarop bereikbaar. Veel mensen betalen hun telefoonrekening vooraf door een belbundel in te kopen, waar 0900-nummers doorgaans buiten vallen. Veel mensen hebben op hun aansluiting een blokkade op 0900-nummers geactiveerd. Veel mensen ook bellen uitsluitend mobiel. Zij betalen een extra hoog tarief voor 0900-nummers.

Op de site van de Inspectie Gezondheidszorg (www.igz.nl) staan een paar spelregels die van belang zijn. De circulaire is van oktober 2002 en heeft achteraf een werkingsduur gekregen van vier jaar, maar het probleem bestond al voor die vier jaar om waren en ikzelf heb al binnen die periode zowel de inspectie als een huisartsenpost hier ter plaatse hierover benaderd. Men koos er echter voor zich van de domme te houden en mij met een kluitje in het riet te sturen. Daar was men dusdanig hardnekkig in dat ik ervoor koos verder contact te vermijden. Sommige communicatie is gewoon te ziekmakend!

Uit de circulaire, voorhanden op de site van de Inspectie:
De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateert dat er huisartsen zijn die overgaan op het gebruik van 0900-nummers. De inspectie wijst u er, met de Landelijke Huisartsen Vereniging, nogmaals op dat 0900-nummers niet mogen leiden tot een beperking in de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Indien toch wordt overgegaan tot aanschaf van een 0900-faciliteit, dient de praktijk eveneens via een regulier telefoonnummer voor het standaard beltarief bereikbaar te zijn.

Gebruikmaking van 0900-nummers in de huisartsenpraktijk kán goede mogelijkheden bieden voor de informatievoorziening en bereikbaarheid. Voor veel patiënten blijkt het echter problematisch om via deze 0900-nummers de huisarts te bereiken. Ook kan de kostenverhoging die het gebruik van een dergelijk servicenummer voor de patiënt met zich meebrengt, leiden tot een aantasting van de toegankelijkheid. De inspectie wil u erop wijzen dat hogere kosten als gevolg van een andere wijze van praktijkvoering voor rekening van de huisarts zijn en niet kunnen worden doorberekend aan de patiënt. Ook de patiënt die geen gebruik wil of kan maken van 0900-nummers moet telefonisch toegang tot de huisarts kunnen krijgen.

Bijna niemand in Nederland maakt zich nog druk om de 0900-gekte. Ik heb op dit punt dan ook het gevoel ongeveer alleen te staan. Laat dit stukje slechts een illustratie zijn van hoe ver afspraken en richtlijnen af kunnen staan van de praktijk van elke dag.

Vuurwerkdebiliteit

Tegen de jaarwisseling maakt een soort debiliteit zich van vuurwerkverslaafden meester. Velen zijn uit op illegaal vuurwerk, waarvan dit jaar volgens de minister van VROM al 350.000 kilo is onderschept. De minister meldde gisteren in de Tweede Kamer dat tegen acht groothandelaren een strafrechtelijk onderzoek loopt omdat zij ook illegaal vuurwerk zouden hebben geïmporteerd.

Intussen knalt het er weer lustig op los. Ik meende dat alleen op 31 december van 10 uur tot 1 januari 02 uur vuurwerk mag worden afgeschoten, maar daar is kennelijk ook dit jaar geen enkele controle of sanctie op. Dat betreur ik. Vuurwerkdebielen zoeken graag de uiterste grenzen, met alle gevolgen van dien. Gisteravond werden in Ochten drie jongemannen aangehouden omdat ze bij een tankstation tankende automobilisten vuurwerk om de oren gooiden. Volgens de politie leverde hun handelswijze een ernstig explosierisico.

Inmiddels zitten we in de periode waarin het buitenshuis met de dag gevaarlijker wordt en je eigenlijk slechts met een vuurwerkbril en gehoorbeschermers gewapend de straat op kunt. Hoe lang laten we deze waanzin nog toe?

Marktwerking in de zorg

Dit jaar geven zorgverzekeraars 46 miljoen uit aan reclame om klanten van de concurrentie af te pikken, zo meldt 'Trouw' (Werry Crone). Waarschijnlijk zal niet meer dan 3 procent van de verzekerden van verzekeraar veranderen. Bovendien is er zoveel gefuseerd dat er niet heel veel keus meer is: Achmea (Zilveren Kruis, Agis, Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Groene Land) heeft ruim 5,5 miljoen verzekerden, Uvit (Univé, VGZ, IZA, Trias) ruim 4 miljoen, CZ ruim 2,5 miljoen en Menzis zo'n 2 miljoen. Marktwerking?

18-12: Onveilig vuurwerk

Dertig procent van het vuurwerk is onveilig en verboden, zo bleek vandaag uit onderzoek van het ministerie van VROM. De vuurwerkbranche neemt kennelijk haar verantwoordelijkheid niet. Twee jaar geleden was vijftien procent onveilig.

In een garagebox in Amstelveen werd 800 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De eigenaar is opgepakt. Volgens de politie is opslag van een dergelijke partij in een woonwijk erg risicovol.

IJsselmeerziekenhuizen

De IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad zijn de laatste tijd uitvoerig in het nieuws. Het ziekenhuis Lelystad wordt gezien als een 'systeemziekenhuis', noodzakelijk dus om bereikbare acute zorg in de regio te garanderen. Volgens de wet moet zulke zorg binnen 45 minuten bereikbaar zijn.

De IJsselmeerziekenhuizen, zorgverzekeraar Achmea en Loek Winter (MC Groep) hebben een akkoord over het voortbestaan van de ziekenhuizen. Financiële steun zal echter nodig zijn. Er wordt gevraagd om bijna 30 miljoen gemeenschapsgeld.

Intussen verdwijnen er ter plekke zo'n 200 arbeidsplaatsen, waaronder 9 van de 49 specialistenplaatsen. Volgens AbvaKabo heeft de afvloeiingsregeling meer weg van een wurgcontract. Deze vakbond brak de onderhandelingen voor een sociaal plan dan ook af.

Als het om geld gaat, gaat het kennelijk niet meer om mensen. Daarbij komt nog dat de ziekenhuizen in de regio zodanig slecht bekend staan dat veel inwoners kiezen om verder te reizen, naar Sneek, Zwolle of Meppel bijvoorbeeld.

19-12: Rookmelder bij wasdroger

In Workum kwamen twee kinderen om bij een brand die veroorzaakt lijkt door een wasdroger. De wasdroger staat dan ook, naast kaarsen en oude tv's in standbystand, in de top 3 van brandveroorzakers in huis. In de wasdroger is, net als in een oude tv, het stof het probleem. Dat zit bij de droger in het filter en in de machine zelf. Het brandweeradvies is de achterkant af en toe los te nemen en het binnenwerk voorzichtig met de stofzuiger uit te zuigen. En een rookmelder bij de machine te hangen, die, als de machine 's nachts draait, ook in de slaapkamer te horen moet zijn.

Overigens, in de praktijk is nachtstroom voor de meeste consumenten niet lonend meer, omdat naast het nachttarief een hoger dan normaal dagtarief wordt berekend. Vraag uw elektriciteitsleverancier u van dubbeltarief terug te zetten naar enkeltarief. Dat is een 'operatie' waarin u als consument zelf het proces moet bewaken, omdat de combinatie netwerkbeheerder en leverancier het op eigen kracht doorgaans niet tot een goed einde brengt.

Na kanker vaker hartklachten

Steeds meer mensen overleven kanker. Van hen krijgt een relatief hoog percentage later hart- en vaatklachten. Oncoloog Jourik Gietema (UMCG) denkt dat de chemotherapieën ook een vergiftigend effect hebben dat de kans op hartproblemen verhoogt. Dit soort behandelingen doet mensen kennelijk versneld verouderen.

Overgewicht?

Voeding is doodsoorzaak nummer 1, ondervoeding zowel als overvoeding. Bij 99 procent van de mensen met overgewicht komt dit door overvoeding. Een BMI (gewicht gedeeld door lengte in meters in het kwadraat) tussen 18,5 en 25 heet gezond te zijn. Boven 25 is er sprake van overgewicht, boven 30 van adipositas (obesitas, vetzucht). Omdat buikvet het ongezondst is, is de buikomvang ook een graadmeter. Als man loop je een verhoogd risico bij een middelomtrek boven 102 cm., als vrouw boven 88 cm. Te zwaar zijn kan leiden tot diabetes type 2, hart- en vaatziekten, rug- en gewrichtsklachten en kanker.

Wat te doen bij overvoeding? Eet driemaal daags, genoeg en gezond. Gebruik niet meer dan drie (liefst gezonde) tussendoortjes. Doe niet aan light-producten, zeker niet als dit leidt tot meer consumptie. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het consumptiepatroon van light-productgebruikers leidt tot overgewicht. Pas op met snacks uit de snackbar: de olie wordt daar vaak zo lang gebruikt dat het giftig wordt. Zorg voor een uur beweging per dag.

Telemarketing

Vaak op ongelegen momenten gaat de telefoon om je iets aan te smeren wat je niet nodig hebt of om je mening te vragen over zaken waar je niet in geïnteresseerd bent. Herkenbaar? Meld u dan aan op infofilter.nl en merk binnen drie maanden dat het aantal telefoontjes drastisch afneemt. Dit register zal wellicht medio 2009 worden overgenomen in het wettelijke bel-me-niet-register dat ondernemers vanaf dan verplicht moeten raadplegen. Bij klachten hieromtrent kan de Opta vanaf dan een boete opleggen tot € 450.000,-.

Als u gebeld wordt, kunt u de regie proberen over te nemen. Stel vragen. Wie bent u? Wilt u uw naam spellen? Namens wie belt u? Is er een speciale reden om anoniem te bellen? Bevalt uw werk u? Tot hoe laat moet u werken? Mag ik vragen wat u hiermee verdient? Het kan zijn dat uw telemarketeer tegensputtert: Maar ik wil graag eerst meer van u weten! Als u nu geen tijd hebt, kunt u dan wellicht terugbellen? U kunt erop rekenen dat uw antwoorden door mij niet aan derden ter beschikking zullen worden gesteld. Vindt u het dan niet prettig om met mij te praten?

Blijf wel vriendelijk. Weet dat veel mensen hiermee hun boterham proberen te verdienen. Maak ze het leven niet onnodig zuur.

Maagband en bypass

Het aantal maagbandoperaties stijgt snel. Dit jaar werd de ingreep al bij meer dan 3.000 mensen, die zonder geen kans zagen af te vallen, uitgevoerd. Bij de operatie wordt de maag a.h.w. sterk verkleind, zodat het gevoel van verzadiging (veel) eerder optreedt.

Inmiddels is duidelijk dat veel patiënten die deze ingreep ondergingen na verloop van een half of heel jaar toch weer gaan aankomen. Ze ontdekken dat ijs, milkshake, chocolade e.a. de maag gemakkelijk passeren. De teleurstellende resultaten zijn reden waarom hier en daar opnieuw de mogelijkheid van psychotherapie aan de orde komt. Het gaat dan echter dikwijls om diepgravende en dus langer durende therapie, waar we in Nederland uit kostenoverwegingen steeds minder voor te porren zijn. Bovendien kiezen sommigen nu al voor een ingreep in België, omdat daar het in Nederland verplichte contact met een psycholoog geen deel van de behandeling uitmaakt. En dan zijn er natuurlijk ook nog de patiënten die een psychotherapie helemaal niet zullen aankunnen. Een alternatief dat opkomt, is de bypass, waarbij een belangrijk gedeelte van de (dunne) darm definitief wordt uitgeschakeld. Over wat dat op termijn oplevert, is nog niet te veel bekend.

20-12: Schoenendoos vol adapters als surprise

Wat zou je zeggen van een schoenendoos vol oude netadapters voor vooral telefoons als surprise met Sinterklaas? Het gebeurt! Het gebeurt omdat het schijnbaar niet mogelijk is het systeem van laden van dit soort kleine lithiumbatterijen te uniformeren. Maar wat een verspilling intussen. Inderdaad, er is een begin: er zijn wat apparaten die overstappen op laden via de usb-aansluiting. Mobieletelefoonfabrikanten, wat mij betreft: steek de koppen eens bijeen.

21-12: Verpleegkundigen in het 'zonnetje'

De Telegraaf laat in de krant van vandaag premier Jan Peter Balkenende namens het kabinet een kerstgroet brengen aan de half miljoen verpleegkundigen van Nederland. 'Dank u voor uw tomeloze inzet', zou hij schrijven. Vorig jaar kregen in de periode rond kerst de Nederlandse militairen in Uruzgan een pluim in de Telegraaf.

De wereld van verpleegkundigen een klein beetje kennende vraag ik me af of wat minder bureaucratische druk niet meer welkom zou zijn geweest. Want we leven in een tijd waarin heel goede krachten naar iets anders uitzien omdat ze aan hun eigenlijke werk onvoldoende toekomen.

22-12: Vuurwerk: hand weg!

In Nijkerk is vanmiddag een 20-jarige man z'n hand kwijtgeraakt bij het afsteken van een illegale mortierbom. De man is overgebracht naar het UMC in Utrecht. Hij zal dezer dagen niet de laatste zijn die in het ziekenhuis belandt door afsteken van vuurwerk.

PGGM-nonsens

PGGM indexeert de pensioenen op 1 januari niet vanwege haar verliezen op de aandelenmarkt. PGGM stuurt wel vele onzinnige brieven rond aan haar pensioengerechtigden. Eerder dit jaar is een dochter, Careon, van naam veranderd. Ze heet nu ook gewoon weer PGGM. Daarom bent u vanaf 1 januari klant van PGGM, zo schrijft het pensioenfonds haar pensioengerechtigden. 'Het lidmaatschap is gratis en verplicht u tot niets.' Uit de brief wordt duidelijk dat een gratis inkomensadvies tegemoet kan worden gezien. Voor meer financiële zekerheid, niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst.

'Wat moet u doen?', zo stelt de brief. 'U hoeft niets te doen. Binnenkort ontvangt u van ons een welkomstbrief.' Daarna wordt verondersteld dat de geadresseerde nu wellicht denkt lid te zijn van 'onze coöperatie'. Strikt formeel-juridisch is dat echter niet zo. De pensioengerechtigde kan, mocht hij geen prijs stellen op het gratis lidmaatschap, dit opzeggen. Op de site is te vinden hoe dat dan werkt. En uiteraard heeft opzeggen geen gevolgen voor de polissen.

Slecht van PGGM. Jammer dat ze het geld dat ze uitgeven aan deze onzin niet wat beter weten te besteden. Een hele kleine indexering ware de pensioengerechtigden wellicht meer welkom geweest.

23-12: Rookvrije horeca, maar niet heus

Mijn vrouw rook doordringend naar sigarettenrook toen ze thuis kwam. Ik rook het op meters afstand. 'Echt?', zei ze en ze rook aan haar kleren. Na haar werk was ze in een plaatselijke horecagelegenheid gaan napraten met een collega die vertrok. Ze hadden in de rookvrije kamer gezeten.

Hoezo, rookvrije horeca?

Ernstig gefaald? Neem een nieuwe naam!

Essent, bij mij bekend als IJsselmij, heet vanaf 1 januari Enexis, zo wordt mij als consument per brief gemeld. Alleen naam en huisstijl zullen veranderen, zo lees ik. Service en (dis)functie veranderen dus niet. 'Het netwerkbedrijf blijft gericht op zijn maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid.' Mooi gezegd, als stroom leveren je werk is. Vol ambitie wordt dus de oude lijn doorgezet.

Waarom eigenlijk een nieuwe naam? Na IJsselmij hadden we EGD, toen Edon, vervolgens Essent. Raakt zo'n naam versleten? Ligt het aan mij dat ik in mijn post allerlei namen niet meer terug kan vinden of zelfs niet herken? Of is dat juist de functie van al die namen: verwarring zaaien. Hoort daar dan niet ook een gratis magazine bij, bij Enexis? Een zichzelf respecterend bedrijf stuurt toch zo'n blad rond, nietwaar? De oudpapierhandel vaart daar in elk geval wel bij.

Jammer. Een wat verbeterde service of bereikbaarheid ware me liever dan deze nieuwe naam.

Vorige jaarwisseling: brand in tientallen scholen

Ook de laatste jaarwisseling was officieel een rustige, ondanks de vele honderden (1100 geregistreerde) gewonden en de branden in zo'n twintig scholen. Die schoolbranden werden veroorzaakt door gericht afgeschoten zwaarder vuurwerk zoals vuurpijlen, zo berichtte de Volkskrant op 4 januari. Inmiddels heb ik als grootvader de vooral emotionele impact gevoeld en gezien die het afbranden van hun school op jonge kinderen heeft. De school van mijn kleindochters ging op 19 januari, eveneens door brandstichting. Als hij na de zomervakantie 2009 weer in gebruik genomen kan worden, valt het mij mee.

Dat de jaarwisselingen tegenwoordig zo rustig verlopen, is in strijd met de realiteit. Het is een waan, waarvan we elkaar schijnbaar beloofden die overeind te zullen houden, wat er ook gebeurt. En wanen zijn nu eenmaal niet corrigeerbaar. Kennelijk is het in ons land zo dat er één nacht moet zijn waarin, meest onder invloed van drank, alles moet kunnen, waarin geen enkel gevoel van een ander nog telt. Laten we dat dan ook gewoon tegen elkaar zeggen. Dat we ons een jaar lang te zeer gebonden hebben gevoeld aan van alles en nog wat en dat we de onweerstaanbare aandrang hebben dat alles in deze laatste nacht van het jaar te wreken. Dat we zonder dat gewoon niet verder kunnen.

De politie zal de komende jaarwisseling extra bij scholen surveilleren. Vreemd dat ik ze nooit zie in die uren, dat ze zich dan in hun bureaus verschanst lijken te hebben. Ik had de indruk dat dat een keuze was, omdat het voor één keer toch moet kunnen: de fik erin!

24-12: Bureaucratie in Brazilië

'Trouw' publiceert vandaag over Monica, een 22-jarige zwangere Braziliaanse met kinderen van 5, 4 en 2. Zonder identiteitsbewijs is ze nergens, is er voor haar geen zorg, geen uitkering en geen elektriciteit.

Ik herken het probleem van begin jaren negentig, toen ik in Brazilië was en samen met mijn broer, predikant in een 'Nederlandse kolonie' daar, ook zo'n krottennederzetting bezocht. Het probleem was toen ook dat kinderen geen onderwijs konden volgen omdat ze niet bestonden, beter gezegd: nooit aangegeven waren. Ik zie de kranen van de nederzetting nog voor me, geschonken door de kerk. Op twee of drie plaatsen in het dorp een kraan, opdat de mensen niet meer zouden doodgaan ten gevolge van het drinken van vervuild water. In dat dorp werden kinderen geboren zonder medische hulp en gingen mensen dood zonder ooit door een dokter te zijn gezien. De kerk had een verpleegkundige in dienst genomen om in zulke nederzettingen de meest basale hulp te kunnen bieden en bouwde in die nederzettingen 'medische posten', waar de verpleegkundige haar werk kon doen.

'Trouw' verhaalt nu hoe het elektriciteitsbedrijf (waar ik was, was geen elektriciteit in de hutjes) het verbruik van de bewoners is begonnen te meten en hoe de gemeente daartegen is, omdat daarmee het bestaan van niet-geregistreerden aan het licht komt. Die duidelijkheid leidt tot een kennelijk niet gewenste soort van plicht te investeren in bijvoorbeeld zorg en onderwijs.

Papieren hebben de macht, niet alleen in het ontwikkelde Nederland. Ook in Brazilië, met z'n vele niet-geregistreerden, is dat het geval. Begin negentiger jaren investeerde de kerk soms in het laten registreren van voor de overheden niet-bestaande kinderen. Daarin moest zij zich echter om financiële redenen, een registratie kostte geld, beperken. Het is duidelijk dat ook de vruchten van toen nu geplukt worden, als ze althans niet ongeplukt zullen blijven hangen.

25-12: Tsunami 2de kerstdag 2004: 228.000 doden en de hulp daarna

Vorige en deze week werd er overal gepubliceerd over het zogenaamde tsunamigeld. Doordat de ramp zich in 2004 op 2de kerstdag voltrok, was de sfeer om geld in te kunnen zamelen uitermate gunstig. De Nederlanders brachten ruim 200 miljoen bijeen, de Nederlandse overheid deed er nog 300 miljoen belastinggeld bij.

Achteraf is niet na te gaan, zo begrijp ik, of de internationale hulpstroom goed is terechtgekomen. Overzicht en inzicht ontbreken. Rekenkamers uit zestien hulp gevende landen en de Europese Rekenkamer begonnen in 2005 een onderzoek onder voorzitterschap van Nederland. De definities rond de te verstrekken informatie waren echter niet helder en er was sprake van een enorme papierwinkel. Het komt erop neer dat er weliswaar veel is geadministreerd en verantwoord, maar dat desondanks onduidelijk blijft wat er met het geld is gebeurd. Met name dat organisaties voortdurend geld aan elkaar overmaakten, maakte de controle achteraf onmogelijk.

Je kunt ook niet zeggen dat het geld niet goed is terechtgekomen. Het lijkt erop dat ieder zijn best heeft gedaan. Wat daarbij wel opvalt, is dat zoveel vertegenwoordigers van verschillende hulporganisaties op zoveel dezelfde plaatsen tegelijk actief waren, zonder inzicht te hebben in waar ieder van hen mee bezig was. Ieder voor zich dus.

In het artikel in 'Trouw' van 24 december ('Te veel geld, te veel hulpverleners') zegt Victor Pascual, coördinator van de Spaanse hulporganisatie Aida, dat de noodhulp chaotisch verliep. Op zich zal dat na een ramp natuurlijk altijd zo zijn, omdat er geen scenario bestaat dat op elke ramp van toepassing kan zijn. Maar Pascual geeft ook aan dat de hulpoperatie één van de meest geld verspillende projecten in de geschiedenis is geweest en dat er veel meer geld was dan gemanaged kon worden. 'De bedoelingen waren goed', zegt hij, 'maar de coördinatie was hopeloos.' Wie aan het einde van de geldstromen zaten, is dan ook niet meer vast te stellen.

Volgens de rekenkamer van Sri Lanka zijn er buitensporige schadevergoedingen aan sommige slachtoffers gegeven en zijn er individuele leningen met hulpgeld afgelost. Er werd water aangevoerd zonder dat daar ter plekke behoefte aan was. Ook kwamen voedsel en medicijnen binnen, waarvan de houdbaarheidsdatum was verlopen. Voor massa's schoenen en kleding die werden aangevoerd, ontbrak opslagruimte.

Unicef krijgt in het verhaal een aparte vermelding. Deze hulporganisatie maakt deel uit van de SHO, de Samenwerkende HulpOrganisaties en richt zich op kinderen. Alleen Unicef legde geen verantwoording af over de via giro 555 ontvangen gelden. Dit alhoewel lidmaatschap van de SHO verplicht tot transparantie. De VN zou echter een veto op deze transparantie leggen, reden waarom de accountantsverklaringen over de bestedingen van Unicef in New York blijven. De vraag werpt zich op of Unicef op deze wijze dan wel lid kan blijven van de SHO.

26-12: Zwerversbestaan

In de kerstbijlage van Dagblad van het Noorden schrijft verslaggever Bas van Sluis (26) uitgebreid over zijn missie een week lang zwerver in Groningen te zijn. Hij schrijft over zijn ellende, de kou met name, en over z'n vreugde waar hij 'warm' van werd. Dat was toen een man en vrouw hem meenamen naar een restaurant en hem zelfs een visitekaartje meegaven voor het geval hij een nacht bij hen zou willen slapen. Over de gevaren schrijft hij, de gevaren van koude en van drugs en drank. Over de eenzaamheid in de nacht en de kameraadschap die er soms even tussen zwervers onderling kan zijn. Over zijn ervaringen in een slaaphuis en over het Leger des Heils. Over de warme gevoelens die de mensen die met zwervers werken bij hem opriepen. Over de afwijzing schrijft hij, de afwijzing door mensen in de straat. Over twee uur bedelen zonder iets op te halen. Over het gemis van zelfs maar een beetje sympathie van de buitenwereld.

Zwervers bestaan. Wie komt ze niet tegen? Is het niet in het eigen dorp, dan zeker in de naburige stad. Ik dacht altijd dat geld dat ik aan zwervers zou geven, zou worden omgezet in drugs of drank. Na lezing van het artikel van Van der Sluis kan ik iets aanvoelen van de dwingende noodzaak te vergeten die je, als je door iedereen vergeten bent, zo maar kan aangrijpen.

Ebola

Zie ook hier.

In Congo is een nieuwe ebola-uitbraak. Het ebolavirus, bekend vanaf 1976, veroorzaakt inwendige bloedingen. De ziekte is nog onbehandelbaar (een vaccin dat bij muizen en mogelijk ook bij apen werkt, is nog niet op mensen uitgeprobeerd) en zeer besmettelijk. Van de slachtoffers overlijdt 50 tot 90 procent na twee tot drie dagen. Mogelijk wordt het virus ook (over)gedragen door vleermuizen. Ook voor SARS (atypische longontsteking) en voor het Marburgvirus (dat sterk op het ebolavirus lijkt) is de vleermuis de vector of natuurlijke gastheer. Er zijn een vijftal ebolavirusstammen. Juiste deze week was in het nieuws dat op de Filippijnen het virus van de Restonstam (dat bij de mens weinig schade aanricht, i.t.t. de virussen van de Zaïre- en de Soedanstam) de voorbije maanden voor het eerst is geïsoleerd bij varkens.

Het ebola-virus wordt overgedragen via lichaamsvocht, wellicht ook door het eten van onvoldoende verhit bush meat (vleermuizen, apen). De incubatietijd is ongeveer een week, soms twee tot drie weken. Besmette personen zijn in de incubatietijd besmettelijk. De ziekte begint met koorts en zware hoofdpijn met pijnscheuten. De lever wordt als eerste aangetast, waarna alle organen volgen. Overal ontstaan scheurtjes waardoor bloed uit de vaten in de weefsels komt. Uiteindelijk bloedt de patiënt uit alle lichaamsopeningen.

27-12: Beste zorginstellingen

In 'de Volkskrant' een vergelijking voor het jaar 2008 van verpleeg- en verzorgingshuizen, respectievelijk 284 en 1157 huizen, waaruit blijkt dat kleinere huizen de beste zorg bieden. Slecht scorende verpleeghuizen hebben tot bijna twintigmaal meer decubituswonden, tot dertien keer meer problemen met medicatie en tot acht keer meer bewoners die onbedoeld afvallen.

Ik sprak vandaag een professional uit één van de onderzochte en goed scorende huizen. Hij tilde niet erg zwaar aan dit soort onderzoeken, waarbij de gegevens door de huizen zelf aan het Ministerie aangeleverd worden. 'Zie de uitslag minstens als een mix', zei hij, 'van kwaliteit en eerlijkheid. Naarmate je eerlijker rapporteert, zul je lager scoren. Zeker als het gaat om fouten met medicatie is dat het geval.'

De Volkskrant heeft zich gebaseerd op de gegevens van het Ministerie van Volksgezondheid. Hoofdinspecteur IGZ Jenneke van Veen: 'De menselijke maat die je aantreft in kleinschalige voorzieningen maakt dat er aandacht is voor de mens, dat men zich kan inleven in de bewoners. Dat zorgt voor kwaliteit.' Uit onderzoek zou duidelijk zijn dat kleinschaligheid goed is voor bewoners zowel als voor personeel. Bewoners zouden minder hulp nodig hebben en ook minder gedragsproblemen hebben. Personeel zou zelfstandiger werken en daardoor meer plezier in het werk hebben.

Hot item: doodsbedreiging

Vandaag de dag tel je bijna al niet meer mee als je niet af en toe met de dood bedreigd wordt. Het is een hot item in de nieuwsvoorziening. In de zorg zijn het vooral ambulanceverpleegkundigen, soms ook huisartsen, die bedreigd of belaagd worden door wellicht veelal bezopen agressievelingen. Aanpalend is natuurlijk de politie zelf de pineut. Tegenwoordig wordt in dat soort gevallen aangifte gedaan en daar zul je als hulpverlener per aangifte al gauw een paar uur mee kwijt zijn.

Ooit was alles anders. Ik was Riagg-hulpverlener en al geruime tijd betrokken bij een gezin met ernstige problemen. Ik begon erachter te komen dat mevrouw mishandeld werd door meneer. Ik zag hoe de kinderen leden onder het disfunctioneren van hun moeder. Op een middag had ik een agenda vol met op ons kantoor geplande gesprekken. Vroeg in de middag kreeg ik het telefoontje binnen van de schoonmoeder van mijn cliënte bij wie ik mishandeling vermoedde. Ik kende haar en haar man inmiddels ook in verband met de problemen in het gezin van hun zoon. Voor haar of voor hen wist ik kennelijk te veel. 'We komen nu naar je toe en we schieten je hartstikke dood!', werd me gemeld, waarna de verbinding werd verbroken. Ik kon me, gezien mijn ervaringen met deze mensen, wel iets voorstellen bij de aangekondigde actie. Desondanks stopte ik die, niet geplaagd door een protocol hieromtrent, weg om mijn werk te kunnen doen. Het zal me af en toe door het hoofd gespeeld hebben, maar verder gebeurde er niets en ik was vooral blij dat ik die dag mijn werk tot een goed einde had kunnen brengen. Het telefoontje kwam dan ook nergens in statistieken, haalde het nieuws niet en leefde slechts door in mijn herinnering. Het contact met het jonge gezinnetje heb ik gecontinueerd, dat met de (schoon)ouders heb ik niet meer opgenomen.

Natuurlijk kan het niet, al die bedreigingen. En natuurlijk moeten mensen hun grenzen weten. Maar alle publiciteit rond bedreigingen heeft ook een olievlekwerking als gevolg. Helaas zijn er velen die met hun asociale gedrag het nieuws wél willen halen en die er graag een schepje bovenop doen om dat te bereiken. In talloze gevallen van vandaag de dag zou het daarom beter zijn de bedreiging te negeren omdat dan de publiciteit, het doel van die bedreiging, niet wordt gehaald.

28-12: Luchtkwaliteit met Oud en Nieuw

'Trouw' publiceert over de alarmerende luchtvervuiling door afgestoken vuurwerk rond de jaarwisseling. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne RIVM is fijnstof nog het schadelijkst. Bij het afsteken van vuurwerk komen verder zwaveldioxide, stikstofoxiden en zware metalen vrij. Piet van Zoonen (RIVM): 'Het is een eenmalige verstikkende vertoning, waar je je haast niet aan kunt onttrekken. Erger dan een paar uur langs een snelweg staan en autogassen inademen.'

Voor fijnstof geldt in Nederland een 'daggemiddelde concentratie' van 50 microgram per kubieke meter. In stedelijk gebied lopen die concentraties in de avonduren op oudejaarsdag gemakkelijk op tot het viervoudige en na de jaarwisseling tot het vijftigvoudige. Mensen met gevoelige longen kunnen soms aanvallen van benauwdheid voorkomen door tijdig antihistaminica in voldoende hoge dosering te slikken. Ikzelf kies ervoor me in de uren rond de jaarwisseling minimaal in te spannen zodat ik toekan met een oppervlakkige ademhaling en het huis zo hermetisch als mogelijk gesloten te houden. Volgens het RIVM overlijden drieduizend Nederlanders per jaar vroegtijdig door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Zo'n blootstelling kan verder hart- en vaatproblemen veroorzaken.

Te hopen is dat het tijdens de jaarwisseling voldoende wil waaien en zo mogelijk regenen. Fijnstof spoelt door regen vrij vlot naar het riool. Wind doet de enorme vervuiling gemakkelijk uitwaaieren.

29-12: Vast contract voor energie? Nachtstroom?

De energiebedrijven, leveranciers van gas en elektriciteit, moedigen aan een vast contract te nemen en de prijzen daarmee a.h.w. voor een paar jaar vast te leggen. Bij oplopende tarieven zou dat voordeel kunnen opleveren, maar, zoals het er nu naar uitziet, zal na de stijging per 1 januari een daling van de tarieven ingaan per 1 juli. Met die tendens in het achterhoofd is het aangaan van een meerjarig contract op dit moment niet aan te raden. Zo'n vast contract blijkt in de praktijk tot nu toe bovendien meestal duurder uit te pakken. Het heeft voor de leverancier natuurlijk wel het grote voordeel de klant voor een bepaalde periode aan zich gebonden te hebben.

Voor gebruikers van zogenaamde nachtstroom: U betaalt voor uw stroomgebruik buiten de nachtstroomuren een hoger tarief dan degenen die geen nachtstroom hebben. Samen met het extra te betalen vastrecht doet uw hogere dagtarief de te behalen winst naar alle waarschijnlijkheid (vrijwel) teniet, reden waarom te overwegen is over te stappen op enkeltarief i.p.v. dubbeltarief. U moet uw keuze in dat geval aan uw netwerkbeheerder doorgeven, samen met de actuele meterstanden. De netwerkbeheerder geeft e.e.a., als u een andere leverancier hebt, verder door. Het is zaak de omzetting zelf te checken danwel schriftelijk te laten bevestigen, aangezien de administraties van de energiebedrijven met dit soort zaken doorgaans bijna onoverkomelijke problemen hebben. In de praktijk houdt u bij het stoppen met nachtstroom uw dubbeltariefmeter en worden de metingen van beide telwerken vanaf dan voor de berekening van het enkeltarief gewoon opgeteld.

Suïcide voor de trein

Het aantal zelfdodingen voor de trein loopt wat op, terwijl zich in het totaal aantal suïcides een dalende tendens lijkt af te tekenen. (Niet alle suïcides worden als zodanig geregistreerd.) De Inspectie Verkeer en Waterstaat meldt dat vorig jaar 193 mensen hun leven beëindigden door voor de trein te springen.

Het is een relatief effectieve methode, dat voor de trein springen, of nog beter: over de rails gaan liggen. Ik heb er als Riagg-hulpverlener zelf een aantal cliënten mee verloren. Ik vind het een goede methode voor wie echt het leven uit wil stappen, al onderschat ik de problemen van machinisten en conducteurs hiermee niet. (Ik had zelf contact met een machinist die er na drie ervaringen in korte tijd niet meer mee door kon.) Maar het is beter dan bijvoorbeeld een verkeersongeluk veroorzaken, 'aan het gas' gaan of van een flat springen, waarbij gemakkelijker derden worden meegesleept in de dood. Het is vooral veel effectiever dan pillen slikken, wat in zo'n negentig procent van de pogingen wordt gedaan, dan de eigen polsen kapotsnijden zonder de slagader mee te nemen en dan met grote snelheid tegen een boom of ander obstakel rijden. Mensen slikken overigens doorgaans de verkeerde pillen, ook als ze middelen die hen wel aan hun einde zouden brengen in huis hebben. Dat is nu eenmaal het probleem rond suïcide: er zijn veel meer mensen die ermee dreigen en manipuleren dan die daadwerkelijk van plan zijn zichzelf te doden. In mijn ervaring wordt dreigen met voor de trein springen oneindig vaak gebruikt als pressiemiddel om iets wat er niets mee te maken heeft voor elkaar te krijgen.

In mijn werk heb ik dikwijls met mensen gesproken over hun gedachten over zichzelf het leven te benemen. Dat is meestal erg verhelderend. Ik heb het vermoeden dat serieus op die dreiging in te gaan, veel te weinig gebeurt. 'Hoe zou je dat doen? Wanneer zou je het doen en waar? Welke voorzorgen zou je nemen om niet derden mede slachtoffer te laten worden? Wat zal er veranderen als je er niet meer bent? Hoe zal het voor je nabestaanden zijn om je te missen? Heb je zelf mensen door suïcide verloren en hoe was dat voor je? Je kunt altijd nog een einde aan je leven maken, waarom dan nu juist?' Ik heb heel wat mensen die ik in staat achtte het te doen, ernstig gevraagd levensgevaar voor derden te minimaliseren en daarmee de verantwoordelijk gewoon bij henzelf teruggelegd.

Maar het is wel werk op het scherp van de snede. Op een zondagmiddag toen ik dienst had, zei ik tegen een veertiger die ter plekke aangaf zich midden in z'n woonkamer op te willen hangen aan een daar te monteren haak dat ik die methode wel erg theatraal zou vinden. Intussen nam ik hem zo serieus dat ik hem door de ambulance naar het psychiatrisch ziekenhuis liet brengen. Drie dagen later kreeg de man daar toestemming om iets uit z'n huis op te halen en verhing zich in een hoekje op zolder, waarna de politie mij vroeg hem te identificeren. Toen ik later die dag elders in het land de vader informeerde, begreep ik dat het er al vaak over was gegaan. 'Heeft-ie het toch gedaan?' Mensen die met een zekere consistentie echt dood willen, houd je nu eenmaal niet tegen, als ze althans een normale intelligentie hebben. Wat je kunt proberen is impulssuïcides uit te stellen door erop in te gaan, door het agressieve element, dat bijna altijd in de dreiging aanwezig is, te ontleden, door de dreiging in elk geval serieus te nemen. En natuurlijk: als iemand de controle over zichzelf tijdelijk kwijt is en in een gesprek niet weet terug te vinden, neem je diegene tegen zichzelf in bescherming. Het kon allemaal niet voorkomen dat ik in haar eigen huis met een mevrouw sprak over haar chronische doodswensen, waarbij het zelfs ging over de methode(s) die ze in gedachten had, en concludeerde dat er op dat moment geen verhoogd risico was, maar drie dagen later op een overvolle middag, tijdens een gesprek met een andere cliënt, werd geïnformeerd dat ze voor de trein gegaan was. Het kon ook de andere ongeveer twintig suïcides van 'eigen' cliënten uit mijn Riagg-tijd niet voorkomen. Maar het gesprek over hun suïcidaliteit moet ik in dezelfde jaren gevoerd hebben met vele honderden mensen. Inderdaad, op het scherp van de snede.

IJspret

Vanmiddag maakte ik een wandeling rondom de wijk waarin ik woon. Er zijn daar allerlei sloten, kanalen, vijvers en wateropslagen. Hier en daar werd volop geschaatst. Maar een aantal keren sprak ik kinderen rond de 10 jaar die in mijn ogen onbetrouwbaar ijs waren opgegaan of bezig waren daar op te gaan. IJs heeft kennelijk een grote aantrekkingskracht op deze leeftijdsgroep. In mijn momentopname waren het vooral de meisjes die zich gemakkelijk op het ijs waagden, terwijl de jongens zich meer bezig hielden met vanaf de kant te pogen het ijs te breken of de sterkte ervan te testen. Op zo'n wellicht onbetrouwbare plek sprak ik de oudste van drie meisjes aan en waarschuwde voor het gevaar. 'Je kunt beter niet onder het ijs komen', zei ik. Toen ik doorliep, was de lol er kennelijk vanaf en stelde ze de twee anderen voor naar huis te gaan, waarop ze het ijs verlieten.

Ik was verbaasd over al die jonge kinderen zonder begeleiding op en aan het ijs. Het is onder volwassenen, die vaker ijs hebben meegemaakt, bekend dat er niet overal tegelijk op het ijs gelopen of geschaatst kan worden. Toch waagden deze kinderen vanmiddag op allerlei plaatsen, waar nog niemand op het ijs was geweest, de gok. Want zo zag ik waar ze mee bezig waren. Kinderen hebben tegenwoordig vroeg hun zwemdiploma's, maar ik vrees dat dat alleen niet genoeg zal zijn als er eentje onder het ijs schiet.

Zimbabwe

In het door een cholera-epidemie geteisterde Zimbabwe gaat de regering de 140 blanke boeren vervolgen die tot nu toe weigerden hun land te verlaten. Zeker 4.000 boerderijen zijn onteigend en aan zwarten, die echter niet de benodigde kennis en ervaring of het benodigde geld hebben, in beheer gegeven. Daardoor is de agrarische sector voor een belangrijk deel stilgevallen. (Een aantal boeren en 278 boerderijen van Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en de USA mochten blijven.) Het land is vooral daardoor in een economische crisis geraakt, maar Mugabe wijt die aan sancties van westerse landen.

Daarbij verergert momenteel de cholera-epidemie die het land sinds een paar maanden teistert. Bij cholera overlijdt men door uitdroging ten gevolge van heftige 'buikgriep'. De ziekte wordt overgebracht door vervuild water. De incubatietijd is minder dan 48 uur. Door de snelle aanwas van de ziekteverwekker raakt het immuunsysteem van het menselijke lichaam snel ontregeld. Vooral jonge kinderen en ouderen sterven aan de ziekte. Inmiddels heeft de epidemie meer dan 1500 levens geëist.

30-12: Kledinginzamelpunt

Kledinginzamelpunt
Kledinginzamelpunt

In de wijk waarin ik woon, is op de parkeerplaats bij het winkelcentrum een ondergrondse kledingcontainer voor tweedehands kleding. Een ruim gevulde vuilniszak kan zo in de opengetrokken klep geplaatst worden om met het sluiten van de klep naar beneden te vallen. Op de foto heb ik er, om de maat aan te geven, een wijnfles en een bierfles in gezet. Wat ik bedoel: Spelende kinderen zijn soms gek van het openen en sluiten van deuren en kleppen. Het ene kind gaat in de klep zitten, het andere sluit die en de brandweer zal moeten worden ingeschakeld om het omlaag gevallen kind te bevrijden, als het andere kind althans alarm slaat. Vanochtend nam ik de situatie in ogenschouw en als eerste flitste door me heen hoe gevaarlijk die eigenlijk is. Ik begreep dat dezelfde containers op steeds meer plaatsen neergezet worden en ik vroeg me af of de kinderen van tegenwoordig zo wijs zijn dat ze wat ik voor ogen heb, niet zullen doen. Ik twijfel daaraan.

Pampers tegen tetanus

Luierfabrikant Pampers stelt voor elk verkocht pak luiers één tetanusvaccinatie voor een baby in de derde wereld aan Unicef ter beschikking, zo meldt 'de Telegraaf' vandaag opnieuw. Pampers wil met deze meerjarige actie 100 miljoen vaccinaties sponsoren. Wereldwijd sterven nog enkele honderden tot wel 2.000 baby's per dag aan tetanus; gelukkig niet in de westerse wereld. Pampers' initiatief verdient nog immer navolging!

In de westerse wereld wordt standaard tegen tetanus gevaccineerd. De werkingsduur van een complete vaccinatie is tien jaar. Daarna wordt bij verwonding opnieuw gevaccineerd. Negentig procent van de kinderen krijgt de DKTP-reeks en is daarmee tot hun negentiende volledig beschermd. Omdat de ziekte dikwijls dodelijk verloopt, is bij niet-gevaccineerden snel na elke verwonding profylaxe nodig met menselijk antitetanusimmunoglobuline. Gelijktijdig wordt dan gevaccineerd.

Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie (Clostridium tetani) die in aarde en straatvuil voorkomt. Paardenmest kan hierbij een rol spelen. De bacterie komt binnen bij diepere verwonding en bij beten en brandwonden en gaat bij de geboorte over op baby's. De ziekte kenmerkt zich door hoofdpijn, kaakklem en pijnlijke spierkrampen die ook de ademhalingsspieren aantasten. Het lichaam wordt door de verkramping in een achterovergestrekte boog getrokken.

31-12: Oogartsen zijn vuurwerk beu

'Artsen zijn vuurwerk beu', kopt 'de Volkskrant'. Alle oogartsen is gevraagd deze week bij te houden hoeveel vuurwerkslachtoffers ze behandelen. Van de naar schatting 1100 vuurwerkslachtoffers die zich vorig jaar op de Eerste Hulp meldden, had eenderde oogletsel. Tjeerd de Faber is oogchirurg in Rotterdam. 'Als ik alleen in mijn ziekenhuis kijk, denk ik dat de cijfers misschien nog veel hoger liggen.' De Faber behandelde vorige jaarwisseling veertig vuurwerkslachtoffers, waarvan er elf blind werden.

Gemeentes spannen zich inmiddels in de vuurwerkconsumenten ertoe te bewegen hun rommel (gewoon?) zelf op te ruimen. Er worden afvalzakken uitgedeeld, in Zaanstad krijgen opruimers 50 cent voor een volle zak afval, in Waalwijk een euro. De Volkskrant meldt dat er zelfs kaartjes voor de Efteling weggegeven worden.

Ten slotte, dan houd ik echt over het door mij gehate vuurwerk op, een klein bericht van groot leed: In Kampen presteerden vuurwerkvandalen het hun vuurwerk in een weiland met paarden te gooien. Drie paarden sloegen op hol en kwamen ten val. Een jong paard brak daarbij drie benen en moest worden afgemaakt.

Vredige jaarwisseling?

Al jaren verliepen onze jaarwisselingen 'rustig'. Officieel dan, want vrijwel iedereen wist beter. Er was sprake van een hardnekkige waan en wanen zijn nu eenmaal niet corrigeerbaar. Toch zit er verandering in de lucht. Politie en justitie zullen ditmaal, als we de berichten nu wel mogen geloven, op scherp gaan en er zal gebruik gemaakt worden van snelrecht.

Het lijkt me goed dat er grenzen worden aangegeven, want, net als sommige kleine kinderen, zoeken ook relschoppers die op en zullen zij niet rusten voor ze die gevonden hebben. Geen mooi vooruitzicht dus: confrontaties tussen ordeverstoorders en vandalen en de politie. Maar toch: Het was onjuist dat lieden die de boel op stelten wilden zetten jarenlang het gezicht van de nieuwjaarsviering konden bepalen. Het waandenkbeeld van 'een rustige nacht' kon daar niets aan afdoen. We zullen zien of de autoriteiten ditmaal betrouwbaar blijken. Want voorbije jaarwisselingen hield de politie zich voornamelijk schuil.

Drenthe: appartement moet drie dagen na overlijden leeg

Zorggroep Drenthe heeft aangekondigd dat de appartementen in haar zes verzorgingstehuizen drie dagen na overlijden leeg moeten worden opgeleverd. Dat leidt tot protesten. Elders in Drenthe mogen overledenen in hun eigen appartement worden opgebaard. Dan is een appartement in een verzorgingshuis inderdaad je nieuwe thuis.

Verzorgingshuizen worden sedert een aantal jaren betaald door de AWBZ en zijn dus een gemeenschapsgeldvoorziening. Die AWBZ betaalt nog dertien dagen na overlijden 55 euro als compensatie voor de leegstand. Tot en met dit jaar werd er dertig dagen doorbetaald. Die inkrimping kan bij Zorggroep Drenthe kennelijk niet uit. Dus moet er bijbetaald worden: 100 euro per dag na de derde dag.

Als ervoor gekozen wordt de overledene in een mortuarium op te baren, kost dat geld. Als er voor gekozen wordt in het appartement van een verzorgingshuis op te baren, moet dat kennelijk hier en daar ook geld kosten. Als de woning van een overledene wordt aangehouden om niet te gehaast te hoeven ontruimen, kost dat geld. Als om dezelfde reden het appartement in het verzorgingshuis nog wordt aangehouden, logisch overigens omdat de nabestaanden die drie dagen andere dingen aan hun hoofd hebben, kost dat ook geld. De vraag is of de gemeenschap dat moet betalen.

1-1-2009: Zorginstellingen in handen private sector

In december zijn drie zorginstellingen in handen gekomen van de private sector, zo meldt de Volkskrant. Private investeerders zien de zorg kennelijk als lucratief. Ook ABP en PGGM steken geld in deze constructies. Er wordt met name gefocust op ziekenhuizen, waarbij het er dus om gaat winst te gaan maken. Zo kwamen de IJsselmeerziekenhuizen (Lelystad en Emmeloord) en het Sint Jans Gasthuis (Weert) in handen van investeerders en werd de bouw aangekondigd van een nieuwe kankerkliniek in Boxmeer. Een Zwitserse investeerder praat met de provincie Zeeland over een nieuw ziekenhuis op Walcheren en een Gooise investeerder is nog in overleg met enkele ziekenhuizen.

Wellicht zullen deze nieuwe ontwikkelingen de Nederlandse wachtlijsten op den duur uit de wereld helpen.

2-1: Burgerinitiatief 'Meer plezier met minder vuurwerk'

Op http://www.petities.nl/petitie/burgerinitiatief_meer_plezier_met_minder_vuurwerk/ is vandaag een 'handtekeningenactie' gestart met het doel het afsteken van vuurwerk in Nederland aan particulieren te verbieden en nog slechts aan professionals toe te staan, net als in sommige andere landen. GroenLinks raadsleden Bonte uit Rotterdam en Rietveld uit Den Haag namen het initiatief dat moet leiden tot een 'digitaal burgerinitiatief'. Zij willen af van de deken van smog, de extreme geluidsoverlast en de vele gewonden die door vuurwerk vallen en die voor velen het plezier van de jaarwisseling vergallen. Er zijn wettelijk 40.000 ondertekenaars nodig om het initiatief in de Tweede Kamer behandeld te krijgen.

Al eerder is gebleken dat bijna vijftig procent van de Nederlanders voor zo'n verbod op consumentenvuurwerk is. Al eerder werd duidelijk dat de overheid de kop liever in het zand steekt, dus bang is voor de vuurwerkconsumenten. Misschien is daar ook wel reden voor. Het zou kunnen zijn dat vuurwerkconsumenten en relschoppers tot op zekere hoogte samenvallen. Mocht dat zo zijn, dan kan het afpakken van vuurwerk leiden tot meer en grotere ongeregeldheden. Ik ondersteun het initiatief van beide raadsleden desondanks van harte en moedig u als lezer aan dat ook te doen. Jammer dat de (bovengenoemde) site momenteel niet benaderbaar is. Die geeft bij mij althans time out-meldingen en ondefinieerbare errors. Later nog maar eens proberen dus!

Trage briefpost verbloemd

TPG is al lang geen PTT meer en al geruime tijd wordt ons niet meer verzekerd dat de via TPG verstuurde post ons na een dag zal bereiken. Misschien hoeft dat ook niet meer. Maar het moet ook niet te gek worden. Ik heb een envelop van standaardformaat voor me, geen decemberpost overigens, gepost 20 kilometer vanhier met gebruikmaking van een gewone postzegel van 44 cent en gestempeld op 19 december met een ouderwets rond stempel waarin echter geen plaatsnaam meer. De brief werd op 31 december bezorgd. Half over de postzegel heen zit een sticker 'TNT post Frankering gecontroleerd N01.081229.010640' en dan nog een barcode. De sticker zit precies zo geplakt dat de datum van de stempel ermee wordt bedekt. Toeval? En is het normaal dat zo'n controle een vertraging van anderhalve week oplevert?

'Per post? Liever niet!' lijkt me een voor de hand liggende reactie.

Alcoholschade bij nieuwgeborenen, kinderen en opgroeiende jeugd

Jongeren verdragen alcohol slechter, zo blijkt uit divers onderzoek. Hun hersenen ontwikkelen zich nog door tot ongeveer het 24ste jaar. Alle alcoholgebruik tot die leeftijd heeft negatieve effecten op concentratie, impulsbeheersing, denken en leren. Je zou kunnen zeggen dat alcoholgebruik de intelligentieontwikkeling afremt. Drank maakt zo dat kinderen en opgroeiende jeugd in potentie aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden verspelen. Ook is er bij hen veel sneller sprake van schade aan de lever.

Een ernstig probleem is de te tolerante houding van veel ouders. Wellicht omdat ze zelf drinken, durven velen van hen hun kinderen geen grenzen te stellen. Een paar cijfers: één op de zes jongeren in Friesland drinkt het eerste glas alcohol al voor het dertiende jaar. Twintig procent van de 14-jarige meisjes en zestien procent van de jongens in Nederland is minstens één keer per maand dronken.

Naast de genoemde ontwikkelingsproblemen leidt alcoholgebruik tot onveilig seksueel gedrag, ongevallen en agressie. Jongeren die drinken lopen verhoogd risico later een drankprobleem te ontwikkelen.

Moeders die doordrinken tijdens de zwangerschap verhogen waarschijnlijk voor hun kind het risico van autisme en stoornissen in de ontwikkeling van de fijne motoriek.

3-1: Handhaving: niet de sterkste kant van Nederland

Wat handhaving betreft heb ik persoonlijk nogal wat negatieve ervaringen met de overheid. Plaatselijk zijn mijn ervaringen zelfs uiterst negatief. Maar ik ben wellicht wat extreem, omdat ik vind dat we regels die we hebben óf moeten handhaven óf moeten afschaffen.

In mijn wijk is een stuk straat waar men, overigens zonder noodzaak daartoe, de auto's sedert jaren principieel op het voetpad parkeert. Voor naar school lopende kinderen levert de situatie onnodig gevaar op. Uiteraard is het ook een probleem voor slechtzienden. Gemeente en politie willen best naar me luisteren, trommelen zelfs een aantal functionarissen op voor een gesprek, maar doen vervolgens helemaal niets aan het probleem. Kennelijk heeft het gezin of hebben de gezinnen van de foutparkeerders de macht en niet gemeente en politie. En wat als ik constateer dat een voetgangersoversteekplek geen groen meer geeft, zodat alleen door rood kan worden overgestoken? Dat meld ik bij de gemeente, die mij laat weten dat het bij de provincie hoort en dat ze mijn bericht hebben doorgestuurd. We zijn een jaar verder en de provincie heeft noch gereageerd noch de installatie hersteld. Enfin, iedereen weet ter plekke inmiddels dat wachten op groen zinloos is. Maar wat zijn we voor volk, dat we het gewoon vinden om dit zo te (blijven) doen?

Dan het rookverbod in de horeca. Dat dat na een halfjaar in delen van Nederland als mislukt moet worden beschouwd, is duidelijk. Dat er verzet is van horecaondernemers is niet het probleem, maar dat de wet niet gehandhaafd wordt.

Vuurwerk mag worden afgeschoten op oudjaarsdag tot 02 uur op nieuwjaarsdag. Als ik de politie drie weken voor de jaarwisseling vraag in te grijpen bij langdurig zwaar geknal, is de reactie dat men daar geen tijd voor heeft.

Opnieuw is mijn voorstel regels en wetten die we niet wensen te handhaven liever af te schaffen. Een slappe overheid haalt nu eenmaal de hele samenleving omlaag.

4-1: Moderne telefonie, een typisch geval van typischheid

'De door u ingegeven code heeft geen betekenis', of iets daaromtrent, hoor ik bij herhaling als ik het telefoonnummer van mijn zus probeer te bellen. Van mijn zoon hoor ik dat niemand met Ziggo en voorheen @Home als telecomprovider hem kan bellen. Vandaag krijg ik een mail van mijn zwager. Hij meldt tijdelijk een Zwols in plaats van zijn Doetinchemse nummer te hebben en iemand in Zwolle dus zijn nummer. Of we hier rekening mee willen houden, want de telecomprovider zelf begrijpt niet wat er aan de hand is. Hij neemt het laconiek op naar het schijnt, want hij besluit met: 'Een typisch geval van typischheid zullen we maar zeggen. Wie weet hebben we morgen ons eigen nummer weer.'

Iemand idee wat er aan de hand is in Nederland?

Lipitor

Lipitor (Pfizer) voert actie om huisartsen aan te zetten niet het goedkopere simvastatine voor te schrijven. Het gaat in Nederland om meer dan een miljoen mensen die cholesterolverlagende medicamenten gebruiken. Van hen zou de kleinste helft Lipitor gebruiken. Lipitor is minstens tienmaal zo duur als simvastatine. Vanaf 1 januari vergoeden zorgverzekeraars het middel alleen nog als de arts een verklaring voor die verzekeraar invult dat het middel echt nodig is. Daartoe stimuleert Pfizer de huisartsen nu dus.

5-1: Vitamine B12

Volgens sommige berichten komt vitamine B12-tekort steeds vaker voor, ook onder jonge mensen. Ook ik ben met dat tekort geconfronteerd geweest toen ik in het alternatieve circuit verzeild raakte. Ik had er geen klachten van, moest wel pillen slikken (B12 en foliumzuur), merkte geen verschil en heb uiteindelijk de hele behandeling gestopt, waarop ik evenmin verschil voelde. Dat is alweer een aantal jaren geleden.

Vitamine B12 zit in dierlijke voedingsmiddelen als vlees, zuivel en eieren. Het vitamine slaat zich in het lichaam in reserve op, waardoor een tekort soms jaren nodig heeft om te ontstaan. Veel voorkomende symptomen van tekort zijn: bloedarmoede, vermoeidheid, tekort aan adem, pijn op de borst, gebrek aan eetlust. Verder kan het zenuwstelsel aangetast worden, met name de geheugen- en denkfuncties. Logischerwijs doen de problemen zich vooral bij veganisten voor. Een overschot aan foliumzuur maskeert het probleem soms.

Er wordt soms gezegd dat het probleem in toenemende mate voorkomt door een verworven defect in de opname in het lichaam van de vitamine B12 (pernicieuze bloedarmoede of ziekte van Addison-Biermer). Voor die opname is een stof (Intrinsic Factor of IF), die in de maag geproduceerd wordt, noodzakelijk. Ook is tegenwoordig sprake van veroorzaking door het afweersysteem. De Stichting B12-tekort geeft informatie op haar website.

Dec. 2012: het gebruik van omeprazol en esomeprazol (Losec en Nexium) blijkt de opname van vitamine B12 in het lichaam te frustreren en kan na gebruik van een jaar of langer, zeker als meer dan 20 mg. per dag gebruikt wordt, vitamine B12-tekort veroorzaken. Dit tekort kan leiden tot neurologische problemen. Het maagzuur is nodig om de vitamine B12 uit het voedsel te kunnen opnemen.

Groei geestelijke gezondheidszorg

Het CBS publiceert vandaag cijfers waaruit blijkt dat er steeds meer beroep wordt gedaan op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Tussen 2000 en 2007 was de groei in de klinische zorg inclusief deeltijd 3 procent per jaar, in de ambulante zorg 14 procent. De uitgaven stegen van 2,6 miljard naar 4,5 miljard per jaar, dat is per hoofd van de bevolking van € 162,- naar € 275,-.

Borstkanker na nachtdienst

Sinds 2007 erkent Denemarken, vooruitlopend op het definitieve rapport van het kankeronderzoekcentrum van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) dat later in 2009 verschijnt, borstkanker als beroepsziekte. Voorwaarde is dat er minimaal 15 jaar 's nachts is gewerkt. De Deense arbeidsinspectie heeft inmiddels aan tien nachtverpleegkundigen en nabestaanden een schadeloosstelling toegekend van tussen 13.000 en 134.000 euro. Bij de bepaling van de hoogte van de schadeloosstelling telden erfelijke aanleg en gebruik van medicijnen, alcohol en tabak mee. Het chronische omschakelen tussen dag- en nachtritme kan invloed hebben op de productie van melatonine, een hormoon betrokken bij het slaappatroon, met borstkanker als gevolg. Onderzoeker Johnni Hansen van de Deense kankerstichting doet verder onderzoek naar een eventuele samenhang van nachtdiensten en prostaatkanker en dikkedarmkanker bij mannen.

In Nederland roept het Bureau Beroepsziekten van de FNV vandaag leden met borstkanker op om zich te melden als ze minstens 10 jaar nachtdienst hebben gedaan.

Rookverbod horeca: minder hartinfarcten

In DvhN vandaag een interview door Arend van Wijngaarden met Thys van der Molen, hoogleraar huisartsgeneeskunde in Groningen. Volgens hem gaat het aantal hartinfarcten en beroertes dalen door het rookverbod in de horeca. Hij baseert zich op onderzoek hieromtrent in andere landen.

Volgens Van der Molen is roken vergif dat zich via de longen door het hele lichaam verspreidt en allerlei organen ziek maakt. Hij noemt longkanker, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, of chronische obstructie in de longen), huidkanker, slokdarmkanker en maagkanker.

Van der Molen verwacht dat na het roken het vet zal volgen, dus dat we meer zullen gaan letten op gezond eten en bewegen. Volgens hem is de grootste winst te behalen uit de eigen gedragsverandering.

6-1: Inkomstenbelasting: aftrekpost zorgkosten

Per 1 januari is er veel veranderd wat betreft de aftrekpost zorgkosten. Deze aftrekpost viel voorheen onder 'buitengewone uitgaven', maar nu onder 'specifieke zorgkosten'. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen i.p.v. de nu vervallen aftrekmogelijkheden voortaan in een aantal gevallen een jaarlijkse tegemoetkoming (of forfait), variërend van 150 tot 500 euro. De belastingdienst koppelt daartoe gegevens van zorgverzekeraars, AWBZ, WMO, gemeenten en CIZ. De burger hoeft zelf niets aan te vragen en lijkt daartoe zelfs de mogelijkheid niet te hebben. Er is een uiterst ingewikkelde regeling ontworpen, waarin bijvoorbeeld sommige geneesmiddelen die chronisch gebruikt worden wel en andere niet meetellen voor de compensatie. Als ik het allemaal goed begrijp, val ik met (na een herseninfarct) mijn dagelijkse bloedverdunners, vaatverwijder en cholesterolremmer bijvoorbeeld niet onder de regeling.

Maar bij de komende aangifte, dus die over 2008, is dus nog van alles af te trekken. In het nieuwe jaar kan de schoenendoos waarin de belastingbetaler z'n rekeningen bewaart, een stuk kleiner worden.

Niet meer aftrekbaar vanaf 1-1-2009:
- premies (aanvullende) zorgverzekeringen
- vaste aftrek voor WAO'ers, AOW'ers en chronisch zieken
- vaste post huisapotheek
- gezichtsondersteunende hulpmiddelen zoals brillen
- eigen bijdrage voor AWBZ-hulp
- eigen bijdrage WMO
- uitgaven i.v.m. bevalling, kraamhulp, adoptie en overlijden

Wel aftrekbaar blijven de volgende specifieke kosten voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar:
- geneeskundige hulp, incl. tandarts
- fysiotherapie, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie en chiropraxie, voorgeschreven door arts
- voorgeschreven medicijnen
- hulpmiddelen als steunzolen, rolstoelen, rollators, hoortoestellen, kunstgebitten en protheses
- vervoer als reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
- dieet (doktersvoorschrift, onder voorwaarden)
- extra gezinshulp (deels)
- extra kleding en beddengoed, bij ziekte of invaliditeit langer dan een jaar
- reiskosten ziekenbezoek
- verpleging thuis of elders (deels)
- aanpassingen aan woning, auto, fiets, op voorschrift (deels)

7-1: Israël en de Palestijnen

Palestijnen en Joden wonen al eeuwen in Israël. De Palestijnen zeggen recht op het land te hebben, omdat ze afstammen van de Filistijnen, de oorspronkelijke bewoners. We spreken dan over duizenden jaren geleden. De Joden zeggen dat dit afstammingsverhaal niet klopt. Joden stammen af van de Israëlieten, het gewelddadige bijbelse volk dat, naar zeggen in opdracht van God, het land in bezit nam en haar inwoners ombracht.

Na de Eerste Wereldoorlog is Engeland de baas in Palestina. Engeland belooft zowel Israël als de Palestijnen een eigen land in Palestina. In 1921 krijgen de Palestijnen uiteindelijk wat we nu Jordanië noemen, maar ze blijven hun zinnen op Palestina zetten.

In 1947 komt Palestina onder de Verenigde Naties. In de Tweede Wereldoorlog vermoorden de Duitse bezetters inmiddels zes miljoen Joden. Na die oorlog willen veel Joden, al sedert eeuwen (de Romeinse overheersing) verspreid over de hele wereld, terug naar Palestina. Daar krijgen ze problemen met de Palestijnen. De VN willen het land in tweeën delen, waarbij de toegestroomde Joden iets meer dan de helft zullen krijgen, maar de Palestijnen werken hieraan niet mee. Dan roepen de Joden, mei 1948, zelf de staat Israël uit, hetgeen tot oorlog leidt met zes Arabische landen. Israël wint en krijgt het grootste deel van het land in handen. De Palestijnen wonen vooral in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever, die respectievelijk in handen komen van Egypte en Jordanië. Palestina bestaat niet meer. Een paar jaar later verovert Israël de Palestijnse gebieden en bezet ze. Israël bouwt er zelf ook dorpen, de 'Joodse nederzettingen'. De Palestijnen voelen zich onderdrukt en willen terug naar de situatie van toen Israël nog niet bestond. Ze richten hun PLO op. Sommigen willen praten, anderen willen vechten en beginnen mensen te vermoorden. Israël slaat altijd hard terug, naar zeggen met de bedoeling PLO-strijders te liquideren.

In 1988 roept de PLO de Palestijnse staat uit, die wordt erkend door 90 landen. In 2000 gaat het opnieuw goed mis. Bij een rel op de Tempelberg, heilige plaats voor joden en moslims (Palestijnen) beide, schiet de Israëlische politie een paar Palestijnen dood. Snel gaat het van kwaad tot erger. Men lijkt elkaar te willen doden waar het maar kan. Israël bouwt een muur om een deel van de bezette gebieden om Palestijnse terroristen in te sluiten.

In 2003 komt er een zogenaamde 'routekaart voor de vrede'. Zowel Israëlische als Palestijnse leiders zeggen het door de VN, Amerika, Europa en Rusland opgezette plan te willen uitvoeren. Er moet volgens het plan gestopt worden met vechten, de Palestijnen krijgen een eigen land en leveren hun wapens in. Sommige Palestijnen zijn het er echter niet mee eens en blijven aanslagen plegen. De Israëlische regering blijft terugslaan. Een nieuw Israëlisch plan, om de 21 Joodse dorpen in de Gazastrook te slopen en vier Joodse dorpen op de Westelijke Jordaanoever op te bouwen, zaait nog meer tweedracht.

Hamas (een Palestijns-islamitische verzetsbeweging die Israël wil vernietigen) doet begin 2005, na de dood van Yasser Arafat, mee aan de Palestijnse gemeenteraadsverkiezingen en een jaar later met instemming van de westerse wereld aan de parlementsverkiezingen, waarbij de beweging een absolute meerderheid behaalt (76 van de 132 zetels). De gekozenen worden echter door Israël gedeporteerd. Hamas neemt medio 2007 met geweld de controle over de Gazastrook over en Israël trekt z'n troepen en kolonisten terug. De verhoudingen verslechteren verder. Israël blokkeert het hele gebied, waardoor onder andere voedselproblemen ontstaan, en voert regelmatig aanvallen uit op de Hamasstrijders die raketten op Israëls grondgebied blijven afvuren.

De Gazastrook, het gebied waar de problemen zich op dit moment weer samentrekken, is qua grootte ruwweg te vergelijken met Texel. Er wonen 3500 mensen per vierkante kilometer, een kleine anderhalf miljoen Palestijnen in totaal. Het is duidelijk dat zich hier dezer dagen opnieuw een humanitaire ramp voltrekt. Een ramp die me doet denken aan het bijbelverhaal waarin de Filistijnen door het 'volk van God' vernietigd (moeten) worden. Als het God, Wie of Wat dan ook, was die ooit de Joden Israël als woonplaats beloofde, dan lijkt het er nu nog altijd en opnieuw op dat het gaat om een belofte die niet zal kunnen worden ingelost. Dat is triest voor de Joden, aan wie in de Tweede Wereldoorlog zo massaal onrecht is gedaan dat je ze wat goeds zou gunnen. Het is ook triest voor de Palestijnen, toch al geen cent waard voor de 'God van Israël', zeker voor allen die niet uit zijn op de vernietiging van het vijandige volk. Jammer dat zoveel Palestijnen zich niet wensen te laten regeren.

Trombolyse na herseninfarct

Negentig procent van de Nederlanders herkent de symptomen (verlamde arm, scheve mond en/of spraakproblemen) van een beroerte (of cva, attaque, stroke), zo blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Zo'n 41.000 mensen zouden elk jaar door een beroerte getroffen worden. Een beroerte kan een infarct of een bloeding in de hersenen zijn. (Alleen een scan kan zichtbaar maken van welke van de twee sprake is.) Volgens de huidige maatstaven moet 112 in deze gevallen gebeld worden. Bij een herseninfarct is trombolyse een behandeling die in een aantal gevallen ernstige schade kan voorkomen. Dat kan alleen als de patiënt binnen twee uur in een ziekenhuis is waar die behandeling gedaan kan worden en die behandeling binnen drie uur na het infarct start. Bij trombolyse wordt alteplase in de bloedbaan gebracht dat het stolsel op moet lossen. Het risico van het middel is dat er een bloeding ontstaat. De hersenbloeding is berucht! Hij treedt op bij vijf procent van de behandelingen en leidt meestal tot ernstige handicaps of overlijden.

Privatisering ziekenhuizen

Aan de A28 komt een ziekenhuis met vier privéklinieken, naast de Dialysekliniek Noord. Er komen een oogkliniek, een KNO-kliniek, een zogenaamde anderhalvelijnskliniek voor snelle(re) diagnostiek en scans en een pijnkliniek. Initiatiefnemer is de Emmer ondernemer Jan Houkes.

Het na een verbouwing in financiële problemen verkerende Vlietland Ziekenhuis in Schiedam wordt overgenomen door medewerkers, zorgverzekeraar DSW en andere zorgverleners (huisartsen). Men hoopt de patiënten na de overname betere zorg te kunnen bieden.

In Gorkum wil Zorggroep Rivas een coöperatie vormen met onder andere een zorgverzekeraar.

In december zijn de beide IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad en het Sint Jans Gasthuis in Weert al in private handen gekomen en werd de nieuwbouw van een privékankerkliniek in Boxmeer aangekondigd.

Een Zwitserse investeerder praat nog met de provincie Zeeland over een nieuw ziekenhuis op Walcheren en een Gooise investeerder is in overleg met enkele andere ziekenhuizen.

Het gaat hard met het in private handen brengen van de Nederlandse gezondheidszorg. Het zou kunnen dat het de wachtlijstproblemen gaat oplossen. Het zou kunnen dat de kwaliteit van de hulp verbetert. Maar dat er risico's zijn, is duidelijk Verzekeraars kunnen in een belangenverstrengeling verstrikt raken. Ondernemers kunnen meer op winst dan op kwaliteit gericht zijn. Als de resultaten tegenvallen, kunnen ziekenhuizen zo weer doorverkocht worden. Het kan dus ook verkeerd uitpakken.

8-1: Kinderbijslag, kinderkorting, kindertoeslag en kindgebonden budget

'Houd het simpel', is er bij de overheid niet bij. Op een rijtje:
- Kinderbijslag is de oude regeling (nog altijd van kracht) van een inkomensonafhankelijke belastingvrije 'bijslag' per kind via de SVB.
- Kinderkorting was tot en met 2007 een belastingregel voor extra aftrek voor de inkomstenbelasting voor ouders met kinderen.
- Kindertoeslag was in 2008 een inkomensafhankelijke toeslag van de belastingdienst voor ouders met één of meer kinderen en een verzamelinkomen beneden€ 46.700. De toeslag bedroeg maximaal € 994,- (voor verzamelinkomens tot € 29.413. Boven € 29.413 tot € 46.700 werd het bedrag lager.) Volgens de regels zou de belastingdienst de toeslag automatisch moeten hebben toegekend aan wie daar recht op hadden, maar heel nabij heb ik gezien hoe dat fout kan gaan en er dus zelf actie moet worden ondernomen om de toeslag nabetaald te krijgen.
- Het kindgebonden budget vervangt vanaf 2009 de kindertoeslag. Het is een inkomensafhankelijk budget waarin ook het aantal kinderen meetelt. Bij één kind mag het verzamelinkomen maximaal € 45.000 zijn om in aanmerking te komen. Bij meer kinderen komt de inkomensgrens wat hoger te liggen (bij twee kinderen bijvoorbeeld € 50.000.) Opnieuw is het de bedoeling dat de belastingdienst de budgetten automatisch toekent, maar op toeslagen.nl zijn die ook aan te vragen.

9-1: Vrieskou en luchtkwaliteit

DvhN geeft vandaag een ANP-bericht over vrieskou en luchtkwaliteit. Buitenlucht is bij vrieskou ongezonder door meer luchtvervuiling. Dat klopt met de smogproblemen die dezer dagen in Limburg gemeld worden. Limburg waarschuwt bij 70 microgram fijnstof per kubieke meter omdat in België bij die concentratie een smogalarm wordt afgegeven. (In Nederland wordt door het RIVM pas een waarschuwing gegeven bij 200 microgram.) Bij koude mengt de lucht zich moeilijker met hogere luchtlagen. Daarbij komt de wind bij koude dikwijls uit het oosten, vanwaar meer vervuiling komt dan van zee. In het bericht gaat het verder over het fabeltje dat een vorstperiode zou leiden tot minder muggen en wespen in de volgende zomer.

10-1: Bestuurders en zorgverleners

Er was een tijd dat zorginstellingen feitelijk niet failliet konden gaan. Die tijd lijkt voorbij. Misschien ook wel terecht, als je de gouden handdrukken van nu ziet, waarmee wanbestuurders de laan uit zijn en worden gestuurd. Uit het jaarverslag van een ziekenhuis kan zo blijken dat aan de manager die allang weg is, meer wordt betaald dan aan z'n nieuw functionerende collega. Er was een tijd waarin zorgverleners hun instellingen bestuurden. Die tijd is voorbij en misschien maar goed ook(?). Maar of het beter geworden is met de nieuwe bestuurslagen en de komst van peperdure managers, wordt steeds meer de vraag. Eén ding is duidelijk: de bureaucratie is volledig uit de hand gelopen ten koste van de zorgverleners. Philadelphia (zorg voor verstandelijk gehandicapten, 9500 werknemers), op de rand van faillissement na reorganisaties om aan de bureaucratische overheidseisen te kunnen voldoen, betaalt haar hulpverleners zolang er geld is nog voor diensten en vergadertijd en verwacht van hen dat ze hun cliënten buiten werkuren uit liefdadigheid begeleiden naar de tandarts e.d. Een hulpverlener van deze instelling sprak mij dezer dagen over menselijk versus zakelijk management.

Zo groeide de kloof tussen management en werkers, waarin de laatste groep zich steeds minder gehoord voelt. Managers trokken zich steeds meer uit het zicht op het zorgveld terug, wisten steeds beter hoe het allemaal moest en niet meer moest, zonder de overwegingen van hun werkers serieus te nemen of zelfs nog maar te horen, en frustreerden hun hulpverleners zozeer dat veel goede krachten ervoor kozen en kiezen een andere richting dan de zorg te in te slaan.

Nu komen de faillissementen dus. Of gaat nu de belastingbetaler voor de schulden opdraaien? De rij instellingen die in de problemen kwam en aan het komen is, is te lang om op te sommen.

Ik hoor van een hulpverlener hoe hij na zijn ziekte broodnodig is om zijn manager wegwijs te maken. Er wordt, mede veroorzaakt door gouden handdrukken, hier en daar gesproken over salarisverlaging voor hulpverleners. Er wordt zo geknepen in het aantal hulpverleningsuren dat hulpverleners die het allemaal niet meer met zichzelf tot eenheid weten te brengen ervoor kiezen meer uren te werken dan waarvoor ze betaald worden. Ik wil de beroepsmanagers niet over één kam scheren, maar wat er in de zorg bij zulk management fout kan gaan, wordt steeds meer duidelijk. Tegenwicht is op z'n plaats en groeit hier en daar ook, zie bijvoorbeeld de site stopdegraaiers.nl. Hulpverleners zijn echter veelal subassertieve mensen als het gaat om voor zichzelf te kiezen. Ze laten 'hun mensen' niet stikken. Ze stikken liever zelf. Van dat gegeven wordt grof misbruik gemaakt. Dat moet dan ook veranderen. Want uiteindelijk wordt de instellingen geen dienst bewezen door het voor eigen rekening opvangen en dus verhullen van de tekorten van het systeem om daarmee de cliënten uit de wind te houden.

Kwaliteit opticiens

Dagblad van het Noorden (William Pomp en Maaike Wind) publiceert vandaag uitgebreid over een eigen onderzoek naar de kwaliteit van oogmetingen door opticiens. Oogmetingen zijn het werk van optometristen. Optometrist is een beschermde titel. Een optometrist heeft dus per definitie minimaal de benodigde opleiding. Bij de opticien is het personeel doorgaans geen optometrist. Opticiens kennen een opleiding, maar opticien is geen beschermde titel, zodat iedereen zich zo mag noemen. Volgens chef de clinique Bert van der Pol van de afdeling oogheelkunde UMCG zijn verkeerde brillen vaak het gevolg van onvoldoende scholing van het personeel. Het lijkt dus van belang aan opticiens een opleidingseis te stellen.

Vier jaar geleden deed DvhN een soortgelijk onderzoek. Toen was optiek Van Baal in Zuidlaren de winnaar. De impact daarvan is groot geweest in dat bedrijf. Omzet en personeelsbestand verdubbelden, maar de drukte maakte ook mensen ziek.

DvhN stuurde twee patiënten met verschillende problemen, of liever gezegd één met forse problemen en één zonder noemenswaardige problemen langs bij elf opticiens in het noorden van het land. Vooraf werd vastgesteld door onafhankelijke specialisten welk advies de betrokkenen zouden moeten krijgen en welke de aandachtspunten zouden moeten zijn.

Dit keer is Pearle in Delfzijl winnaar met rapportcijfer 9, gevolgd door Woldringh Optiek in Groningen met cijfer 7,8. Vijf van de elf opticiens scoren onvoldoende, met een grootste afwijking van 1,25 dioptrie voor de sterkte van een glas. Ook wordt een cilinder van 1,0 totaal gemist. Een paar maal probeert men de tweede proefpersoon een bril aan te smeren die niet nodig en zinvol is.

Zie ook hier.

Zinloze rituelen in het ziekenhuis

DvhN (Arend van Wijngaarden) publiceert vandaag over een onderzoek van Carin Wolke naar zinloze verpleegkundige rituelen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voor een operatie vanaf middernacht nuchter blijven, terwijl zes uren tevoren niet meer eten beter voldoet. En om het scheren voor een operatie en het standaard temperaturen na een operatie en het desinfecteren van de huid voor een injectie. Het zijn een paar voorbeelden uit de lijst met negentien zinloze rituelen, in 2007 door het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging onder elkaar gezet.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft inmiddels een plan van aanpak gemaakt om de zinloze rituelen uit te bannen en de kennisuitwisseling te verbeteren.

Kabinet wil geen verbod op vuurwerk

Na afloop van de eerste ministerraad van dit jaar meldde minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken gistermiddag dat het kabinet voorlopig geen verbod op consumentenvuurwerk wil. Ook volgens haar zijn ongeveer evenveel burgers tegen als voor zo'n verbod.

Inmiddels hebben in anderhalve week meer dan 47.000 Nederlanders getekend voor het burgerinitiatief tegen consumentenvuurwerk, waardoor dit in de Tweede Kamer behandeld kan worden. Echter, het onderwerp mag, om behandeld te kunnen worden, de laatste twee jaar niet in de Kamer aan de orde zijn geweest.

De vroegtijdige beslissing van de Minister doet vermoeden dat de overheid meer kwaad te duchten heeft van de tegen- dan van de voorstanders van een vuurwerkverbod. Zou het kunnen dat het ontbreken van vuurwerk het vandalisme gaat aanwakkeren en dat de overheid dat nu juist (met vuurwerk) wil tegengaan?

Tegenstanders van consumentenvuurwerk: hier kunt u tekenen.

12-1: Toch gevaarlijke straling bij gsm's?

De berichten over eventueel stralingsgevaar zijn tegenstrijdig. Overheden susten tot nu toe de angsten. Frankrijk legt de mobiele telefonie nu toch beperkingen op, zo meldt de Telegraaf.

In Frankrijk mag niet meer geadverteerd worden voor doelgroep 12-. Verkoop aan kinderen van 6- wordt aan banden gelegd. (Sinds wanneer kopen kinderen onder de 6 een gsm?) Het wordt wellicht verplicht een handsfree-set mee te leveren, zodat de telefoon niet tegen het hoofd hoeft te worden gehouden.

De nieuwe regelgeving houdt volgens het bericht verband met diverse onderzoeken die (toch?) zouden aantonen dat het langdurig gebruik van mobiele telefoons kankerverwekkend is. Daarbij zou het risico voor kinderen het grootst zijn.

Resten wat vragen. Eerst de vraag of het vermeende risico er eveneens is bij gebruik van dect-telefoons. En of het dan om het bellen gaat, of ook om het standby hebben van die telefoons. En de vraag hoe het zit met draadloze internetnetwerkjes (wifi).

Geen eigen risico als verzekeraar ziekenhuis aanwijst

De Geassocieerde Pers Diensten (GPD) berichten dat het eigen risico van € 155 in de zorgverzekering kan vervallen voor patiënten die kleine operaties als staar-, liesbreuk-, knie- en heupoperaties laten uitvoeren in door de verzekering aangewezen ziekenhuizen. Het initiatief is van Achmea, Agis en CZ. De verzekeraar bekijkt welke operatie het beste waar gedaan kan worden met zo weinig mogelijk kans op complicaties. Dat verhoogt de klanttevredenheid en drukt de kosten. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Als een ziekenhuis dagelijks bepaalde operaties doet, zal men daarin bedreven raken en gemakkelijker complicaties kunnen vermijden. Over de implicaties wat betreft wachttijden lees ik niets in het bericht. Wel dat Agis zorgverleners een bonus wil geven als ze goed werk afleveren. Kennelijk is dat niet vanzelfsprekend.

Staat u voor een operatie en bent u verzekerd bij een genoemde verzekeraar, bel die dan om verder advies. Hopelijk wordt u niet in de telefonische wachtrij geplaatst. Als dat wel gebeurt, kunt u daartegen protesteren. Of u moet al die wachtrijen vanzelfsprekend vinden en geen probleem.

13-1: Botox

Botuline is een giftig eiwit (botulisme). De werkzame stof is Botox of botulinetoxine, dat de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren blokkeert, waardoor deze stilvallen (slapper worden). Ook blokkeert het de zenuwen die de zweetklieren aanzetten tot zweten. Voor sommigen kan botox helpen tegen migraine.

Botox (BTX) wordt door middel van (kleine) injecties in de spiertjes onder de huid gebruikt bij het bestrijden (en voorkomen) van rimpels. Bij gunstig effect moet de behandeling periodiek (drie tot viermaal per jaar) herhaald worden. In Engeland geven sommige werkgevers hun werknemers zogenaamd botoxverlof om de behandelingen te kunnen ondergaan. Naast Botox kennen we Cosmetic, Vistabel, Dysport, Xeomin en Neurobloc. Naast het luxegebruik hebben de middelen andere indicatiegebieden, zoals dystonie (bewegingsstoornissen, overactieve spieren), hyperhydrosis (verhoogde zweetafscheiding) en migraine.

Deskundigen vrezen het gevaar van botuline bij chemisch-biologische oorlogsvoering en terroristische aanslagen. In 1995 gaf Irak toe te beschikken over 11.000 liter botulinetoxine in daarvoor geprepareerde SCUD-raketten. (Zijn die overigens ooit gevonden?) De Japanse Aum Shinrikyosekte gebruikte in 1995 het zenuwgas sarin bij de aanval op de metro in Tokio (12 doden en 5000 gewonden), maar had ook botulinetoxine, dat zeer veel giftiger is dan sarin.

Windows Vista gevolgd door Windows 7

Tot 24 januari is bij Windows de (Engelstalige) testversie van Windows 7 te downloaden. Begin volgend jaar moet deze versie in de winkel liggen. Vista heeft Microsoft kennelijk niet gebracht wat het had verwacht. Terechte keuze vooralsnog om deze versie over te slaan.

Volgens een verslag van ZDNet zou Windows 7 soepeler installeren dan Vista en lijkt het sneller op te starten. Het systeem krijgt geen nieuwe interface en blijft verwant aan Vista. De look is vernieuwd en 7 zou minder voor velen niet te beantwoorde vragen aan de gebruiker stellen dan Vista doet. Windows 7 zal geen grote revolutie zijn, maar meer een opsmukbeurt van het uiterlijk met hopelijk ook straks betere prestaties.

Voor zover ik kan nagaan, loopt Microsofts ondersteuning van XP af in 2014.

Philadelphia, zorg voor verstandelijk gehandicapten, zo goed als failliet

Raad van Bestuur en vakbonden praten weer over het omstreden herstelplan van Philadelphia. Jan Kramer, bestuurder bij Abva-Kabo, deed het voorstel een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar Philadelphia's financiële positie, waarbij ondernemingsraad, vakbond en werkgever opdrachtgever zouden moeten zijn.

Het herstelplan van de Raad van Bestuur heeft nauwelijks draagvlak en krijgt noch de goedkeuring van de vakbonden noch die van de ondernemingsraad. Toen de Raad van Bestuur desondanks het plan door wilde zetten, kondigden Abva-Kabo en Nu '91 acties aan voor deze week. De vraag om een onafhankelijk onderzoek bedoelt nu de impasse te doorbreken. In het plan van de Raad van Bestuur zouden tot 600 mensen hun baan verliezen. Zeker 1500 van de 9000 werknemers vroegen op www.steunphiladelphia.nl de Raad van Bestuur van koers te veranderen.

In een onderzoek zou interessant zijn om de vraag mee te nemen in hoeverre de kloof die bestaat tussen zorgverleners en hun managers heeft meegespeeld in het ontstaan van de huidige situatie. Het kon wel eens een rol van cruciale betekenis blijken te zijn.

Hoge Raad: Werkgever moet betalen voor gevolgen meeroken

Vandaag besliste de Hoge Raad dat de Isala Klinieken in Zwolle een ex-werkneemster moet betalen voor de gevolgen van meeroken in de jaren 1999 en 2000. De secretaresse, astmapatiënte, moest de rook van de specialisten voor wie ze werkte inademen, terwijl ze van stonde af aan te kennen heeft gegeven hier last van te hebben. Het is de eerste keer dat een werknemer een zaak over meeroken voor de Hoge Raad wint. Duidelijk is dat het vonnis werknemers met soortgelijke problemen kan helpen hun zaak succesvol aanhangig te maken.

De secretaresse werd in 2001 arbeidsongeschikt en in 2003 ontslagen. In hetzelfde jaar besliste de kantonrechter dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade van de vrouw en in 2007 werd bepaald dat Isala daarvan de helft moet betalen. Het ziekenhuis ging dus tevergeefs in cassatie tegen dit vonnis.

Sedert 2004 is roken op de werkplek verboden. Sedert 2008 geldt dit ook voor de horeca, zodat ook hier werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek.

-